Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

Nov. 17. BALGA
- Vasárnap a balga szüzekről hallottunk, a mai olvasmányban: „Mind balga ember, akiben nincs istenismeret” (Bölcs 13,1)Ne legyünk balgák!
- Ajánlom Ferenc pápa üzenetét (A SZEGÉNYEK I. VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL) átelmélkedni, s aztán a tettek mezejére lépni! – Ne legyünk balgák!

Nov. 16. SKÓCIAI SZENT MARGIT
- Szent István királyunk unokája. Magyarországon, Mecseknádasd mellett született 1046 körül, amikor atyja ott élt száműzetésben. III. Malcolm skót királyhoz adták feleségül, akinek nyolc gyermeket szült. Az igazi édesanya és királyné példaképe. Edinburgban halt meg 1093. november 16-án. – Édesanyák! Szabad az ő segítségét, közbenjárását is kérni hivatásotok (feleség, édesanya, szülő) igazi keresztény megéléséhez.
- Ajánlom az OLVASTAM ablakot honlapunkon. Fontos kérdésekre kapunk választ…

Nov. 13. MAGYAR SZENTEK
A mai napon mindazokra a szentekre emlékezünk, akiknek nincs külön ünnepük, de itt éltek a magyar földön, akár a honfoglalás előtt, akár utána. Névtelen magyar szentek ők, egyháziak és világiak, férfiak és nők, akik hősi fokon gyakorolták a keresztény erényeket. Vannak köztük olyanok, akiket népi kegyelet és emberemlékezetet meghaladó kultusz övez, de köztük vannak a hétköznapok ismeretlen hősei és szentjei (ismerőseink, rokonaink?), a mindennapok vértanúi és Istenbe temetkezett misztikusai is. Magyar földből sarjadtak, és így különösen is számíthatunk testvéri segítségükre Isten színe előtt.
„Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek:
Hazánkat így mentsd meg!”

Nov. 12. OLAJ A LÁMPÁSBA
- Mai evangélium: „…A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek … Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát! (Mt 25,1-13) - Minden nap készüljek a Jézussal való találkozásra… töltsem fel a lámpásomat (szentségek, ima, szeretet-tettek, stb.).
- Istennek hála: ma tízen sorakoztak fel templomunkban, bemutatkozva… elsőáldozók szeretnének lenni! Imádkozzunk értük! 

Nov. 11. SZENT MÁRTON
"Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; … beteg voltam, és ti fölkerestetek; … "Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!" (Mt 25,31-40).
Örülök, hogy közösségünkben is sok „szentmártonlelkületű” – evangéliumi életre törekvő testvér van! – Neked Jézus, Érted Jézus, irántad való szeretetből Jézus…!

Nov. 10. ADJ SZÁMOT
- Örülök a tegnap esti Film klubnak, a jó beszélgetésnek. Egy valaki pl. így reagált rá ma: A "Miatyánk....." teljesen új értelmet nyert számomra. Most érzem igazán imának, eddig leginkább egy kötelező szövegként mondtam.
- Mai ev.:  „Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról…”   (Lk 16,1-8) – Izgalmas! Hogyan élek, hogyan gazdálkodom a kapott kegyelmekkel, stb…

Nov. 7. MEGHÍVÁS – LAKOMA
- "Egy ember nagy lakomát rendezett. Sokakat meghívott… Az első azt üzente: "Földet vettem. El kell mennem, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem!" A másik azt mondta: "Öt iga ökröt vettem, ki kell próbálnom. Kérlek, ments ki engem!" Egy további így szólt: "Most nősültem, nem mehetek."…(Lk 14,15-24). Ez történt vasárnap is, a „Mindenki névnapján”, annyi különbséggel, hogy sokan szó nélkül távol maradtak… - De mindig azoknak örülünk, akik vannak!
- Krisztus titokzatos testének tagjai vagyunk: éljünk keresztény hivatásunknak megfelelően! Hogyan? – Ld a mai Szentlecke (Róm 12,5-16a)

 Nov. 6. SZOLGÁLAT
- Tegnap mások szolgálatára, szeretetre kaptunk meghívást. Eltelt egy nap! Hogy megy?
- Mennyei Atyánk! Segíts minket, gyermekeidet, hogy a te igéd elfogadása jó cselekedetekben nyilvánuljon meg bennünk! Krisztus, a mi Urunk által.

Nov. 5. KÖZÖSSÉG
- Ajánlom a Levelek ablakot, melyben bíboros úr a közösségi életet szorgalmazza…
- Köszönet a mai „közösségért”: közös rózsafüzér, mindenki névnapja-mise + szeretetlakoma…

Nov. 1. MINDENSZENTEK
Közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Mindenszentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára előírás a szentmisén való részvétel.
Énekeljük, imádkozzuk:
- / Ha jön az Úr, ha visszatér /2x
Hívj Atyám a szentek közé,
Ha jön az Úr, ha visszatér.
- / Ha minden szent, életre kél /2x
Hívj Atyám a szentek közé,
Ha minden szent, életre kél.
- / Ha zengik mind, halleluja /2x
Hívj Atyám a szentek közé,
Ha zengik mind, halleluja.
- / Ha ég és föld új arcot önt /2x
Hívj Atyám a szentek közé,
Ha ég és föld új arcot önt.

Okt. 31.  Boldog Romzsa Tódor vértanú
- A második világháború után megkezdődött a keleti rítusú katolikusok beolvasztása az orosz pravoszláv egyházba és templomainak elvétele. Mivel paptársaival együtt elutasította azt a manifesztumot, amely azt kérte, hogy Kárpátalja népét Szovjet-Ukrajnához csatolják, és nem volt hajlandó elhagyni a katolikus egyházat (Rómát), elkezdődött a papok üldözése. Közülük sokakat letartóztattak. Őt, mint a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspökét és kísérőit 1947. október végén, a lókai templom felszentelése után közlekedési balesetet színlelve teherautóval elgázolták. A sebesülteket a munkácsi kórházba szállították, ahol az államrendőrség ügynöke a püspököt 1947. november 1-én megmérgezte. A hitben való állhatatossága példaként szolgál a papság és hívek számára. - 28 görög katolikus vértanútársával 2001. június 27-én Lvovban (Ukrajna) II. János Pál pápa Aranyszájú Szent János liturgiájának keretében a boldogok sorába iktatta.
- Hűség a katolikus egyházhoz, egységben a pápával

Okt. 30. ÖRÖMHÍR
"...Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. (Róm 8,12-17) - A mai szentleckéből jó ezt tudatosítani Mindenszentek és Halottak napja előtt!
- Már csak ma és holnap vehetünk részt rózsafüzér hónapjában templomunkban a közös rózsafüzér imában (du. 5-től)! Ki, hányszor volt?

Okt. 28. ZARÁNDOKLAT
A Rózsafüzér Királynéja indított bennünket (közel száz zarándokot) a pásztói Szűzanyához (a könnyező szobrokhoz). Aztán a Mátraverebély-Szentkút-i Mária, a Nemzeti Kegyhelyen várt bennünket szentmisére. Közös ebéd, majd következett a „második felvonás”: szabadon, együtt és külön-külön részesültünk sok-sok ajándékban! Kicsik és nagyok együtt imádkozhattunk-énekelhettünk a remete barlangokban, séták a gyönyörű őszi színek között (pl. Szent László királyunk lábnyomaiban), majd ismét a kegytemplom: közös elmélkedés, ima-ének… Innen mágnesként vonzott bennünket a máriabesnyői Szűzanya, ahol csodálatos vezetést kaptunk, egy kis „lelkigyakorlatban” lehetett részünk. - Na, és az autóbuszos együttlét: rózsafüzér, énekek, tapasztalatok megosztása minden zarándoklat külön ajándéka! - Itthon pedig, a Rózsafüzér Királynéja plébánián „vacsora” várt bennünket: finom falatok – sokféle péksütemény, szeretetlakoma – készítve az itthon maradt testvéreinknek is! Istennek hála, a Szűzanyának köszönet a kapott kegyelmekért, az együtt töltött napért, a sok szeretetért… - Képek majd a Roki fotóalbumban - de a jelenlétet nem tudják visszaadni!

Okt. 27. KÜZDELEM
"...a jót akarni ugyan kész volnék, de arra, hogy a jót meg is tegyem, nem vagyok képes. Hiszen nem azt teszem, amit szeretnék, a jót; hanem a rosszat teszem, amit nem akarok... Én szerencsétlen ember! Ki szabadít meg ettől a halálra szánt testtől? Istennek adjunk hálát, aki megszabadít minket Urunk, Jézus Krisztus által! (Róm 7,18-25a)
- A zarándoklatunk - az autóbusz - szombat reggel 8-kor indul a templom elől. Az előző gondolat is "anyaga", miértje lehet zarándoklatunknak... Szép készületet és gyümölcsöző zarándoklatot!
- Szombaton reggel nem lesz mise templomunkban!

Okt. 25. BOLDOG MÓR
Ismerkedjünk a magyar szentekkel, boldogokkal. Adjunk hálát értük: sokat tettek azért, hogy országunkban még vannak keresztények! És: "hadd legyünk mink is, tiszták, hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!"

Okt. 23. IMA HAZÁNKÉRT
Honlapunkon az Imák ablakban találunk imákat hazánkért… a himnusz teljes szövegét is érdemes átimádkozni…

Okt. 22. MISSZIÓS VILÁGNAP
- Ajánlom Ferenc pápa üzenetének olvasgatását, és majd honlapunkon a ma de.-i Prédikáció hallgatását, átelmélkedését…
- Örülök a mai, szülőkkel való találkozásnak. Termékeny volt. Remélem, szépen a helyére kerül minden – a párbeszédet folytatva. Mennyi „misszionárius”! Köszönöm.

Okt. 21. BOLDOG IV. KÁROLY
Szerelmi házasságot kötött Zita hercegnővel. Mariazellben kérte meg Zita kezét – a Szűzanyára bízták magukat, jegygyűrűjükbe ezt vésették: „Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője”. Közös életcéljukat Károly így fogalmazta meg eljegyzésükkor: „Mostantól egymást kell kölcsönösen az égbe vezetnünk!”
Nyolc gyermekük született. Halálos ágyán a király ezt mondta hitvesének: „Végtelenül szeretlek téged.”
és

Okt. 20. UTÁNFUTÓ
- Valamelyik hittanórán említettem, hogy „utánfutóval nem lehet a mennyországba menni”. – Megtetszett valakinek, ezért is idézem… - És ehhez kapcsolom, hogy egy idős bácsi 7 számjegyű adományt adott plébániánknak-templomunknak! Felesége már urnatemetőnkben volt, ő pedig várta, hogy „mikor kerül sorra”. Várta, de okosan gondolkodva: még életében „átutalta az adományt a mennyországba”, mert halála után (az utánfutóba) már nem tehette volna meg! – És nem sokára, - a közelmúltban - ő is költözhetett, és bizonyára a mennyei takarékban átvehette a jó befektetését!
- Mai ev.: „Nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék.” (Lk 12,1-7).

Okt. 19. TISZTASÁGI IMAEST

- A szentmisében nagyon hasznos előadást hallgattunk Imre atyától! Köszönjük a zenei szolgálatot is… - A Mária Rádió is felvette, reméljük egyszer hallható lesz!
- A hittanteremben folytattuk a beszélgetést, őszinte tanúságtételekkel (ifisek, házasok).

Okt. 18. ARATNI VALÓ
"Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek!...” (Lk 10,1-9)
- Bizony, nagy szükség van ma is, közösségünkben, környezetünkben is „munkásokra”…  - Missziós vasárnap következik!
- Köszönet a már munkálkodóknak!

Okt 16.
HEDVIG -  II. Endre királyunk feleségének, meráni Gertrúdnak nővére. A sziléziai herceg felesége lett, akit hét gyermekkel ajándékozott meg. Bensőséges életet élt, a szegények és a betegek iránt bőkezű volt…
MARGIT - a tökéletesség útján csodálatosan haladt előre, és misztikus kinyilatkoztatásokat is kapott, főleg a Jézus Szíve tisztelettel kapcsolatban.  Sokat fáradt e kultusznak az Egyházban való bevezetéséért.  – Jézus Szíve tiszteletünk? Elsőpéntekek?
FELNŐTT HITTAN – Ma is a szentmisét próbáljuk jobban érteni…

Okt. 15. MENNYEGZŐ
Testvérem! Mindig elfogadod a meghívást? Vagy vannak kifogások, mondva csinált alibik? Van rajtad menyegzős ruha? – Ld. még honlapunkon a Prédikációk ablakunkat!

Okt. 13. FATIMA-100
- Plébániánkról is többen elzarándokoltunk Soroksár-Újtelepre, az országos ünnepre. Örültem neki, hogy nem csak egyedül voltam...
- Mai evangélium: "...Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór..." - Köszönet mindazoknak, akik egységben vannak velem, akikre számíthatok...

Okt. 12. TERÉZ
A szeretet kis útja c. filmet néztük ma este. A művet II. János Pál pápa is megnézte, s azonnal vatikáni ajánlást kapott.
- Gyermeki lelkület (Mk 10,14), alázatos szolgáló szeretet… „a legnagyobb gyakran a legkisebb dolgokban nyilvánul meg, és a kis dolgok legalább annyira jelentősek, mint a látszatra nagynak tűnőek…”
- A modern kor egyik legnagyobb szentje – kövessük!

Okt. 11. SZENT XXIII. JÁNOS PÁPA
"Isten tudja, hogy létezem, nekem ez elég."
- Ld. még az OLVASTAM ablakunkban...

Okt. 9. IRGALMASSÁG
A mai ev.: (Lk 10,25-37) irgalmasságra hív bennünket…
- nemcsak az útszélén…, sőt!
- kezdődik a családban: házastársak között, szülő és gyermekek, családtagok között, munkahelyen, plébániai közösségben…
Jézus: "Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!"

Okt. 7. ÜNNEPÜNK
Istennek hála...! Köszönet a Rózsafüzér Királynéjának…, köszönet a „72 tanítványnak” (aktív híveink jelenlétének)… az "Ígéretet tevőknek"... Öröm, hogy 57 plébániáról regisztráltak (Erdélytől Nagykanizsáig… Kaposvártól Nagyrédéig!), jöttek a zarándokok búcsúnkra, az Országos Találkozóra!
- Ld. még LEVELEK ablakunkat!

Okt. 6. KÉSZÜLET
Öröm számomra, hogy sokan, lázasan készülnek a szombati ünnepre:
-        Templomunk búcsúja (Búcsúnyerésről honlapunkon és újságunk legújabb számában olvashatunk – ma jelent meg!)
-        Rózsafüzért Imádkozók VIII. Országos Találkozója (már de. 9 óra után lehet gyülekezni!)
A sokféle szolgálaton kívül minden jelenlévőnek örülünk: a sok vendégnek (sok plébániáról jönnek) és természetesen templomunk híveinek, hiszen az év legnagyobb ünnepe közösségünk számára!
MÁRIÁT DÍCSÉRNI, HÍVEK JÖJJETEK!

Okt. 5. TANÍTVÁNYOK
„Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt… Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. (Lk 10,1-12)
- Nálunk vajon hány tanítvány van, akik felől nyugodt lehetek, hogy Jézust, egyházunkat, plébániai közösségünket, a plébánost hitelesen képviselik?! Nyugodtan „küldhetem” őket? Vannak, köszönöm! (még nem írtam össze listát), de sajnos az ellenkezőjéről is tudok!
- Jézusnak is volt annak idején 12, közülük 3 különösen is… és a „hetvenkét”. De volt Júdás is.
- Ma, illetve templombúcsúnk környékén újra nekivághatunk, hogy igazi, elkötelezett keresztények legyünk: krisztusiak, egységet építők/élők, akikre lehet számítani!

Okt. 4. SZEGÉNYSÉG
Ma Szent Ferencet ünnepeljük, az evangéliumi „szegénység-szegények” szentjét. Ő, a gazdag ifjú, amikor megérintette az evangélium, mindent otthagyott, szétosztott
- Itt mondok köszönetet mindazoknak, akik – ha nem is mindenüket, de – nemcsak az egyházi adót fizetik rendszeresen, becsületesen, hanem adományokat is hoznak, adnak: templomunk, plébániai közösségünk javára, sokszor kifejezetten a rászorulók részére.
Mai evangélium (Lk 9,57-62), Jézus követése nem „tűri” a „de” szócskákat. Követlek, de… adnék, de… - Sajnos sok mindent ki tudunk magyarázni, lelkiismeretünket elhallgattatni, stb. – Merjünk „de” nélkül élni! És természetesen, nem csak anyagiakról van szó!

Okt. 3. TEMPLUMUNK „SZÜLETÉSNAPJA”
1915. október 3-án szentelték fel templomunkat, Rózsafüzér Királynéja tiszteletére. Márványtábla is hirdeti: A Rózsafüzér Királynéja Országos Szentélye. – A ma esti szentmisében is ünnepelhetjük, de szombaton egész nap! Akkor (okt. 7-én) pedig a "névnapja" lesz!

Okt. 2. SZENT ŐRZŐANGYALOK
Nagymamámtól tanultam, hatvanegynehány évvel ezelőtt… Még ma is tudom!
Kedves szülők, nagyszülők! Ismeritek, imádkozzátok, énekelitek - a kisgyerekekkel is?!
Őrangyalom szívből kérlek,
Minden rossztól őrizzél meg.
Életemben légy vezérem,
Halálomkor állj mellettem.

Szept. 28. IGEKÖR
Örültem, hogy tegnap este sokan voltunk (még a fiatal házasok képviselete is!).
Örülök a szép tapasztalatoknak.
Örülök, hogy még jobban tudatosodhatott bennünk a kereszténység lényege… életünk minden helyzetére szóló megoldása... Jézus "receptje"!

Szept. 27. CSALÁDOKÉRT
Leányfalun voltam - én is...

Szept. 25. HÉTVÉGE
- Szentírás vasárnapja volt. Ugye mindenki, minden nap olvassa, keresi benne Isten üzenetét...és igyekszik tettekre váltani?
- Fiatal házasok, kisgyermekesek elvonulása volt! Ld. Roki fotóalbum.
- Mától papoknak van országos konferencia, házasság, család témában. A részt vevők ima-hátteret kérünk!

Szept. 22. VELE VOLT
"... a tizenkettő és néhány asszony..." (Lk 8,1-3).
Tömeg volt Jézus körül sokszor, de akikre igazán számíthatott?! Nem sokan!
- Tartozzunk azok közé, akikre Jézus mindig számíthat!
- Tartozzunk azok közé, akikre pásztoraink (pápa, püspök, plébános) mindig számíthat! Figyelek rá, hallgatom (olvasom), elfogadom irányítását - élem az egységet vele...
Szept. 21. MÁTÉ
KÖVESS ENGEM!
Minden nap! Azt tedd, amit mondok! Örömben, fájdalomban...
Szept. 20. ELÉGEDETLENKEDŐK
Mindig vannak elégedetlenkedők (Lk 7,31-35), kötözködők… Jézus sokat szenvedett miattuk, és szenved ma is! Semmi sem jó nekik… Nem értik Jézust, hogy mit, miért tesz, mond… Illetve ők mást akarnak… nem Isten tervét, akaratát. – De nem csak vallási téreken, hanem az emberi kapcsolatokban, közösségben, politikában, stb. Morognak, lázadnak/lázítanak...
Mindig vannak hűségesek! Pl. a ma ünnepelt koreai vértanúk, de napjaink „veszíteni, keresztet átölelni, meghalni, hinni tudó” emberei…

Szept. 18. ALAKUL
Hála Istennek, egyre többen megtalálják helyüket a különböző hittanokon. A gyerekek is jönnek lelkesen… ma este pl. szép számmal voltunk a Felnőtt hittanon (a szentmisét kezdtük megérteni), egy hete az Alapozó hittanon (a 10 parancsolatot kezdtük)… Mindkét alkalom nagyon fontos témákat érint! Üde színfolt volt ma (is) a Boldog Gizella-kör! Nézegessük a HITTANOK ablakot, van választék bőven!
- Még a pogány százados is Jézushoz fordul (Lk 7,1-10)!

Szept. 16. TETTEK
„Miért mondjátok nekem: Uram, Uram! - ha nem teszitek, amit mondok?...” (Lk 6,43-49). – Hát akkor, lépjünk a tettek mezejére! Éljük az evangéliumot, Jézus tanítását…
- Örülök, hogy tőlünk is részt vettek a Mindszenty zarándoklaton!
- Örülök: jelentkeztek fiatalok, hogy szívesen énekelnének, zenélnének templomunkban...
- Örülök mindenkinek, akik tettekkel is kifejezik közösségünkhöz való tartozásukat...

Szept. 15. FÁJDALMAS ANYA
Tegnap a szent kereszt felmagasztalása, ma a Fájdalmas Anya ünnepe. Ferenc pápa gondolatai segítenek, hívnak...
- „Mindig emlékezzetek arra, hogy Krisztus keresztje által győzte le a gonoszt, a halált és adta nekünk az életet, állította vissza a reményt. Fedezzétek mindig fel és fogadjátok be Jézus keresztjének a szeretetre és az üdvösségre vonatkozó üzenetét” – buzdított a pápa.
- Majd arról is szólt, hogy ez az ünnep arra emlékeztet bennünket: az életszentség útja a kereszten át vezet. „Ebből a szemszögből kell megítélni minden szenvedést: a betegséget, az igazságtalanságot, a szegénységet és a sikertelenséget. A kereszt legyen számunkra a megtisztulás, az élet, a lelkierő forrása. Krisztussal hordozva a mindennapi keresztünket és a nehézségeket, tanuljuk meg Tőle a képességet Isten akaratának megértésére és elfogadására.”

Szept. 12. ÜDVÖZLÉGY MÁRIA
- Égi édesanyánkat neve napján köszöntjük: szentmisével, rózsafüzérrel, fohászokkal… de legfőképpen utánozva az ő lelkületét, Istenre figyelését, az Igen-ek kimondását, az alázatos, szolgáló magatartását.
- Új hittanos év! Öröm, hogy pl. tegnap sok ovis, ill. kisgyermeket hoztak, este pedig már sokan jöttek az Alapozó hittanra (fiatal korosztály!). – Van rokihittanos e-mail listánk. Lehet frissíteni: leiratkozni vagy feliratkozni!

Szept. 11. HITTANOK
1. De jó! Már ma kezdődnek!
- Délelőtt a bővülő Gizella-kör már „bemelegítette” a termet…
- Du. 5-kor jönnek az apróságok (a templomban kezdjük)…
- Mise után pedig az Alapozó hittan (régi neve: Hittel ismerkedők, hitben erősödni akarók…).
2. Mai ev. (Lk 6,6-11)
"Kelj fel, és állj ide a középre! Az felkelt és odaállt… Az megtette, és meggyógyult…” – Testvérem! Jézus téged is hív (szeretni, gyógyítani, erősíteni akar), gyere a „középre”, közénk… ne húzd meg magad, ne bújj meg, ne legyél magányos…! Várunk a felnőtt csoportokba!
3. Már visszahallgattad a tegnapi "évbeirányító" prédikációt? Vagy legalább átszaladtál a Prédikáció vázlatokon? Elkezdted élni? Egész évben érvényes!

Szept. 9. HÁLA-ÖRÖM
- Van, aki 46 év után gyónt újra (nem a közösségünkből).
- A Tűz és fény szentségimádás esten 2,5 órát gyóntattam egyfolytában (őszinte kitárulkozások, komoly újrakezdési vágyak, tanácskérések…).
- Többen köszönetet mondtak már a szeptemberi életigéért (nagyon „használható”!).
- Többen gyónással kezdték az új hittanos évet.
- Ma az ország sok plébániájáról jöttünk össze, hogy újra kezdjük kereszténységünk megértését-megélését, plébániáink szolgálatát, közösbe tegyük tapasztalatainkat… (plébániánkról is többen!)
- Vasárnap közösen hívjuk a Szentlelket, nyitjuk meg az új hittanos évet – Veni Sancte!

Szept. 7. KASSAI VÉRTANÚK
- Bethlen Gábor és Rákóczi György kálvinista hajdúi 1619. szeptember 5-én elfoglalták Kassát, mindhármukat azonnal őrizetbe vették, és arra akarták kényszeríteni, hogy az új valláshoz szegődjenek. Midőn ez nem sikerült nekik, szeptember 7-én borzalmasan megkínozták és megcsonkították, majd a szennygödörbe dobták ki őket, ahol Pongrácz István még 20 órát élt. 
- Már vételezhető plébániai újságunk Veni Sancte száma!

Szept. 5. TERÉZ ANYA
- A keresztre feszített Jézusra néz és látja, hallja Jézus sóhaját, kiáltását: „Szomjazom!” és elindul a szeretetre szomjazó Jézust szeretni, szolgálni (Istennek szentelve életét) – a legszegényebbekben, betegekben, a kitaszítottakban, a haldoklókban… és megalapítja a Szeretet misszionáriusai rendet… („Amit egynek a legkisebbeknek tesztek, nekem teszitek…”!)
- Valami szépet Istenért! Ez mozgatta Teréz anyát. Mozgasson bennünket is, minden napunkat így kezdve!

Szept. 4. KERESZTELÉS
Nekem ma van a keresztelési évfordulóm! – „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem…” (Lk 4,16-30)! Istennek legyen hála!
- Mindenki tudja, hogy melyik napon, mikor keresztelték? Mert ez életünk legjelentősebb napja!

Szept. 2. TALENTUMOK
- Köszönetet mondok mindazoknak, akik plébániai közösségünkben nem ássák el talentumaikat, hanem szolgálnak velük, kamatoztatják Isten dicsőségére, közösségünk és az anyaszentegyház javára! (Mt 25,14-30)
- Köszönetet mondok és hálát adok a mai csodálatos napért, a bringa-túráért: Istennek és a résztvevőknek!

Szept. 1. ELKEZDTÜK
„Testvéreim!  Kérünk és intünk titeket, Urunkban, Jézusban: Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek: éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbbre. … szentek legyetek … az Úr szentségre hívott minket.” (1Tessz 4,1-8)
- Tegnap este Igekör volt. Szép számmal, nagy lelkesedéssel igyekeztünk megosztani az elmúlt időszak tapasztalatait és megérteni az „üzenetet” (szeptemberi életigét). És el is kezdhettük élni, gyakorolni… Nagyon jó "recept" életünkhöz!!!
- Ma, elsőpénteki szentségimádáson nagyon jó volt odatérdelni az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus elé. Hallgatni Őt, és szólni is hozzá – beirányozva új tanévünket.