Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

Szentlélek váró kilenced – Jézus Mennybemenetele

A Szentlélek kétezer esztendővel ezelőtt leszállt az apostolokra, és gyökeresen átalakította a szívüket. Így beteljesült Jézus ígérete: „Amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. (…) Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek” (Jn 16,13–14) . Erő, bátorság és tettrekészség veszi át a gyöngeség, a félelem és a bénultság helyét, és ezáltal megszületik az Egyház. Az időknek, amikben élünk, megvannak a maguk jelei és kérdései, amelyekre csakis az evangélium igazsága ad választ. A világnak szüksége van olyan emberekre, akik engedik, hogy szívüket Krisztus Lelkének az ereje és kegyelme alakítsa.

A szív formálásának az útja azonban nehéz és meredek. Készen kell állnunk rá, hogy nap mint nap újra megtérjünk. „Alakítsd a szívedet!” – intenek a lelkiélet mesterei. Idei kilencedünk épp ezt a célt tűzte ki maga elé. Így imádkozzunk együtt és egymásért!

 

JÉZUS MENNYBEMENETELE – HIVATÁSUNK VAN

„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt.” Jn 15,16

ELMÉLKEDÉS

Isten emberszeretetének a megtestesülés a legnagyobb jele: nem csak közel lépett hozzánk, hanem eggyé lett közülünk. „Isten Fia ugyanis megtestesülésével valamiképpen minden emberrel egyesült. Emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, emberi szívvel szeretett.” (Gaudium et spes, Nr. 22)

A mennybemenetel megmutatja, micsoda távlatok rejteznek a megtestesülésben: Isten Fia nem hagyja hátra az emberségét; az emberré levés nem átmeneti, esetleges történés volt. Isten emberként van jelen közöttünk, és a mennybemenetele után sem szünteti meg ezt a közösséget. Feltámadott teste belépett a Szentháromság örök jelenjébe. Ezáltal pedig mi mindannyian, ugyanannak az emberi családnak a tagjai, meghívást nyertünk közös Atyánk házába. Ez a csodálatos ajándék azonban szüntelenül feladatot is jelent a számunkra, amire elő kell készítenünk a szívünket: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére” (Mt 28,19). Az Istennel való közösségünk sohasem zárt vagy csak pár kivételezett számára fenntartott. Az Atya gyermekeiként minden ember testvérként tekinthet egymásra. A jócselekedetek pedig abban segítenek, hogy mindenkit közelebb segítsünk az Istennel való gyógyító és életadó közösséghez.

 

IMASZÁNDÉK ÉS IMÁDSÁG

Istenünk, te mindannyiunkat hívsz, és az szeretnéd, hogy hozzád tartozzunk. Megajándékozol minket a jóra szóló hivatás kegyelmével.

 

Ezért imádkozzunk:

az emberekért, akik nem találnak célt és értelmet az életükben;

a kirekesztettekért és elutasítottakért, akik nem érzik értékesnek magukat;

azokért, akik látszólag senkihez sem tartoznak.

Örök Atyánk, Fiad mennybemenetele megnyitotta számunkra a Hozzád vezető utat, és megmutatta, milyen értékesek vagyunk a számodra. Új reménnyel töltötted el a szíveinket, és kivételes hivatást ajándékoztál nekünk. Áraszd ki Lelkedet, hogy elfogadjuk meghívásodat, és bőséges gyümölcsöt teremjünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen

------------------------------------------------------

PÜNKÖSDI ELŐKÉSZÜLET - SZENTLÉLEK KILENCED

(Pünkösd előtt 10 nappal – áldozócsütörtökön – kezdődik)

 

Szentlélek Úristen, gyújtsd fel a szívemet

a Te tiszta, lángoló tüzeddel,

emészd fel egészen szent szereteteddel

Te, akit nap, mint nap segítségül hívlak!

 

Az Úrnak Szent Lelke, sugárzó Fény,

Te, aki elhalmozol kegyelmeiddel,

Te, aki elárasztasz édességeddel,

Vond be egész lényem a Te szent tüzedbe!

 

Te ajándékozod nekem hivatásom,

Te vezess el engem lényem legmélyében

az egyesüléshez, hogy már csak egészen

Istenemben éljek, aki leghőbb vágyam.

 

Csak Jézusban legyen minden reménységem.

Azt szeretném, hogy már ezen a világon

semmire se vágyjak, semmi mást ne lássak,

csak Őt, én Szerelmem, isteni Barátom!

 

Szentlélek Úristen, Jóság, Gyönyörűség!

Te, akit imádlak, Te, akit szeretlek,

emésszed fel a Te isteni tüzedben

ezt a testet, lelket és ezt a hű szívet,

ezt a menyasszonyát a Szentháromságnak,

aki arra vágyik, hogy csak az Ő akaratát tegye!

 

(Erzsébet nővér, 1880-1906)

 

XXIII. János pápa Szentlélekhívó imája

„Újítsd meg csodáidat napjainkban, mintegy új Pünkösd által! Add meg Egyházadnak, hogy egy szívvel és kitartó imával, Máriával, Jézus anyjával együtt, Péter vezetését követve, előmozdíthassa Isteni Üdvözítőnk uralkodását, az igazság és igazságosság országát, a szeretet és béke uralmát! Ámen.”

Csatlakozzunk II. János Pál pápa imájához:

...hogy ami Jeruzsálemben történt kétezer évvel ezelőtt... megismétlődjön ma is; ahogy akkor az apostolok, mi is gyűljünk össze Pünkösdkor egy nagy cenákulumban, a Lélek kiáradására vágyakozva... Ma ebből az emeleti teremből... egy hatalmas ima száll fel:Jöjj, Szentlélek, jöjj, és újítsd meg a föld színét! Jöjj hét ajándékoddal, Élet Lelke, jöjj Egység és Szeretet Lelke! Az Egyháznak és a világnak szüksége van Rád. Jöjj, Szentlélek, és tedd még gyümölcsözőbbé a karizmákat, melyeket nekünk ajándékoztál!

(II. János Pál 1998. Pünkösd vigíliája)

 

1. nap - Belső fegyelmezettség

Üljünk le... csendesedjünk el. Teremtsünk csendet a földies, csapongó, gyötrődő gondolataink között... Összeszedetten, alázattal és bizalommal járuljunk Istenhez. Vágyódjunk az Ő tiszta Lelke után. Ahol van belső fegyelem, ott az élet kivirágzik, minden fejlődésnek indul. A mohóság, a kapzsiság, a mértéktelenség, a halmozás mindig rombol, és bálványimádóvá tesz. A bálvány eltávolít Istentől, nem hallod a Szentlélek hangját, mert a világ vonzása nagyobb erővel hat rád. Menekülj a bálványoktól, és térj vissza az Igaz Isten imádatához!

Hangosan vagy csak a szívünk csendjében mondjuk ki a hívó szót: Jöjj el, Szentlélek. Költözz a szívembe. Vigasztalj... irányíts...

Kérdezzük meg magunktól: mi az, ami eltávolít a Lélektől? Zavarja valami békémet? Imádkozz tisztánlátásért és erőért, hogy a Lélek

szándékait megvalósíthassad.

Imádkozd el a Szentlélek-litániát!

 

Szentlélek-litánia

Uram, irgalmazz nekünk! - Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! - Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! - Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! - Krisztus, hallgass meg minket!

 

Mennybéli Atyaisten - Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Szentlélek, az Atyának és Fiúnak közös szeretete,

Szentlélek, az Atyának és Fiúnak közös boldogsága,

Szentlélek, a megtestesülés titkának eszközlője,

Szentlélek, a Szeplőtelen Szűznek isteni mátkája,

Szentlélek, Jézus Krisztus művének folytatója és megkoronázója,

Szentlélek, az Anyaszentegyház kormányzója,

Szentlélek, a szentatya tanításának őre,

Szentlélek, az isteni kegyelem napja,

Szentlélek, a megszentelő és segítő kegyelem osztogatója,

Szentlélek, az isteni erények és ajándékok adományozója,

Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke,

Szentlélek, a bölcsesség és jó tanács Lelke,

Szentlélek, a jámborság és istenfélelem Lelke,

Szentlélek, az erősség Lelke,

Szentlélek, minden erény felvirágoztatója,

Szentlélek, a tökéletesség Mestere,

Szentlélek, az angyalok öröme,

Szentlélek, a pátriárkák reménysége,

Szentlélek, a próféták ihletője,

Szentlélek, az apostolok tanítója,

Szentlélek, a vértanúk szilárdsága,

Szentlélek, a hitvallók ereje,

Szentlélek, a szüzek tisztasága,

Szentlélek, a szentek egyességének aranykapcsa,

Szentlélek, a bűnök megbocsátója,

Szentlélek, a testek feltámasztója,

Szentlélek, az örök élet fénye és boldogsága,

 

Légy irgalmas! - Kegyelmezz nekünk, Szentlélek!

Légy irgalmas! - Hallgass meg minket, Szentlélek!

 

Minden hitbeli tévedéstől - Ments meg minket, Szentlélek!

Minden vétektől,

A kevélység szellemétől,

A tisztátalanság szellemétől,

A szeretetlenség szellemétől,

A hamisság és kétszínűség szellemétől,

A Te sugallataid megvetésétől,

A megismert igazság elleni tusakodástól,

Az isteni irgalomban való vakmerő bizakodástól,

Az isteni irgalom elvesztésének hiedelmétől,

A megátalkodottságtól és a bűnbánat elutasításától,

A hirtelen és boldogtalan haláltól,Az örök kárhozattól,

 

Mi, szegény bűnösök - Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Kérünk, támogasd a római pápát s a püspöki kart az Egyház kormányzásában;

Kérünk, küldj az Egyháznak szent papokat;

Kérünk, szenteld meg az Egyház minden rendjét és tagját;

 

Kérünk, hogy a katolikus hitoktatók és tanítók munkáját megáldani méltóztassál,

 

Kérünk, a katolikus missziókat hathatósan pártfogolni méltóztassál,

Kérünk, a hitetleneket és tévelygőket mielőbb Krisztus aklába terelni méltóztassál,

Kérünk, tarts távol tőlünk minden szomorúságot és kishitűséget;

Kérünk, őrizd meg sértetlenül az Egyház egységét;

Kérünk, segíts nekünk minden gondolatunkat és szándékunkat a mennyeiekre irányítani;

Kérünk, mindnyájunkat őrizz meg a Te szent sze¬retetedben;

Kérünk, mindnyájunkat fogadj be az örök boldog¬ságba –

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

 

Isten Báránya; Te elveszed a világ bűneit - Kegyelmezz nekünk, Uram!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit - Hallgass meg minket, Uram!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit - Irgalmazz nekünk, Uram!

 

P: Küldd el Lelkedet, és életre kelnek.

H: És megújítod a földnek színét.

Könyörögjünk!

Szentlélek Úristen, akit az Úr Egyházának megígért és pünkösd napján kegyel¬mesen elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó kedves vendége! Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a Te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket! Ékesíts fel minket, a Te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a Te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által Veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus Szívének országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki Veled s az Atyával együtt él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Minden nap:

Jöjj el, Szentlélek, tölts be minket! És gyullaszd fel bennünk szereteted tüzét.

Küldd el Szentlelkedet és minden átalakul! És megújítod a Föld színét.

Könyörögjünk!

Istenünk, aki híveid szívét a Szentlélek felvilágosítása által tanítottad, add, hogy a Szentlélek által mi is megismerjük, ami helyes,

és az Ő vigasztalását mindig érezzük! Égesd, Uram, a Szentlélek tüzével szívünket, hogy tiszta szívvel kedvedben járjunk, Krisztus, a

mi Urunk által. Ámen.

Ének: Jöjj Szentlélek, Úristen, áraszd reánk teljesen, mennyből fényességedet! (Vagy a sárga könyvből)

 

2. nap - A jóság

Jöjj, Szentlélek Úristen! Jöjj el, Jóság Lelke! Ma felnézek az égre és csodálom a Napot... az esőt... mely életet ad jóknak, gonoszoknak egyaránt.

"A mással jót tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is felüdül" (Péld 11,25).

Ha figyelmes vagyok másokkal szemben, Isten is figyelmes lesz velem szemben, és valamilyen formában megadja annak jutalmát. Ha gondoskodom mások szükségleteiről, Isten is gondoskodik rólam. Ha törődöm a gyermekekkel, Isten tulajdon gyermekeként törődik velem. Ha legeltetem az Ő nyáját, Ő is legeltet engem. Ezt Jézus ígérte nekünk.

Félthetem magamat betegesen, amíg aztán valóban beteg leszek, figyelgethetem az érzéseimet, amíg nem érzek már semmit; siránkozhatom gyengeségemen, amíg már nincs erőm a panaszkodáshoz sem. Mindennél többet érne, ha önzetlenül, az Úr Jézus iránti szeretetből elkezdenék törődni azokkal, akik körülöttem élnek.

"Senki sem jó, csak egyedül az Isten" - mondja Jézus. De ha Szentlelke szívembe költözik, az Ő jósága kezd élni bennem és körülöttem.

Mitől leszek jó anya... apa... jobb ember, jobb keresztény... mit jelent ez most nekem?

Kérjük egy imabeszélgetésben az Urat, hogy tisztogasson önzéseinktől, és töltsön el ma a Jóság Lelkével.

Imádkozd el a dicsőséges rózsafüzér 3. titkát: aki nekünk a Szentlelket elküldötte!

 

3. nap - Az erősség

Jöjj, Szentlélek Úristen! Jöjj el, Erősség Lelke! Ma magam elé képzelek egy fát, annak gyökérzetével együtt... vagy kimehetek a természetbe és egy fa törzsét megérinthetem. Benne az élet rezdüléseinek szilárd tartása, stabilitása van. Erő van benne, de nem erőszakos. Állandó, mégis évszakonként megújul.

"És a ház nem dőlt össze, mert sziklára épült" (Mt 7,25). Isten ma erővel akar felruházni, a kitartás és a hűség lelkületével.

Törékenységemben, sebezhetőségemmel hívom a Lelket.

Fizikai és lelki fáradalmaimban, vállalkozásaimban vágyakozok az Erős Lélek után. Elkezdett munkáimban, hivatásom feladataiban kérem kegyelmét. Szentlélek, jöjj és erősíts meg engem... frissíts, bátoríts! Ne engedd, hogy beleszürküljek... belefásuljak hétköznapi rutinjaimba. Kérem az elevenség, éberség, az őszinte benső derű ajándékát.

Erős Lélek, jöjj és Te lélegezz bennem, hogy gerinces, jellemes keresztény legyek. "Jött az áradat, nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze" (Mt 7,27).

Miben lehetek még következetesebb, hol újíthatom meg hűségemet?

Kérjük egy imabeszélgetésben az Urat, hogy akarata szerint erősítsen meg minket és családunkat.

Imádkozd el a tizedet a következő titokkal: aki a Tábor-hegyen megmutatta isteni dicsőségét!

 

4. nap - Az ima lelkülete

Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el, imádság Lelke! - A mai elmélkedéshez kezembe vehetek egy kisebb edényt vagy kedvenc poharamat... Kezemmel is formálhatok egy hasonlót, így maradok az elmélkedésem végéig...

Amint szemlélem, felindítom magamban az Istennel való érintkezés utáni vágyamat... nyitott tenyérrel, kezekkel. Hívom a Lelket, hogy töltsön be.

"Kérni fogom az Atyát és másik Pártfogót ad majd nektek, hogy veletek legyen mindörökké" (Jn 14, 16). A Szentlélek az a Valaki, aki személyes erőt ad az embernek ahhoz, hogy rendületlenül helyt álljon a bajban, a terhek alatt. A Szentlélek, mondaná Keresztes Szent János, felemeli a lelkedet Isten örök ünnepébe. Igaz, most még ebben a testben vagyunk és Istentől távol vándorlunk. De ha vágyakozással vándorlunk, imádsággal az ajkunkon, meghalljuk az éneket, amely Isten házára emlékeztet bennünket.

Megkérdezhetném, hogy imádkozol-e egyáltalán? De mielőtt ezt kérdezném, biztos, hogy megelőzött a Lélek és már meg is kérdezte tőled.

Jöjj el Szentlélek és imádkozz bennem! Mi segít engem jobban: a szóbeli ima? A kötött ima? Az egyéni, spontán beszélgetés Istennel vagy a közösségben végzett ima? Szívből imádkozom-e, vagy csak „letudom” az imaadagomat?

"Amikor imádkozom, úgy érzem magam, ahogy egy óra érezheti magát, ha érezni tudna: életem rugói a Lélek mozgására fel vannak húzva, testi-lelki erőim lüktetnek, új erőre kapok, járok és mutatok". (Gyökössy Endre)

Kérjük az imabeszélgetésben az Urat, hogy küldje el – egészen személyesen, nekünk- a Szentlelket... Jöjj el szívembe, testembe-lelkembe Lélek... járj át... éltess... lélegezz bennem... imádkozz bennem.

Imádkozd el: akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál!

 

5. nap - A Szentlélek finom érzékenysége

Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el érző Lélek! - Keressünk egy kisebb követ... vegyük a kezünkbe és szemléljük... milyen a formája... színe... hőmérséklete... majd rövid időre zárjuk össze tenyerünket, anélkül hogy szorítanánk. Az ima idejére maradhatunk végig zárt tenyérrel, a kaviccsal a kezünkben.

"Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek; elveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom majd belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint járjatok, törvényeimet megtartsátok és meg is cselekedjétek" (Ez 36,26-27). A Lélek úgy vesz körül minket, mint a levegő, amit belélegzünk, vagy ahogy tengerben a víz a halakat. Itt van, körülölel, átkarol... Isten szeretetét hozza közelembe. "Veled vagyok... melletted állok... hátulról támasztalak... előtted haladok... mindennap, a világ végéig".

A betlehemi csoda közénk hozta Istent, de a pünkösd most a szívedbe hozhatja. Isten Országa Jézus tanítása szerint "bennünk van". Figyelmességedre, érzékeny lelkedre van szüksége ahhoz, hogy szívedbe lépjen. Igen, jöjj, költözz hozzám, élj bennem, Szentlélek!

Figyelek az Úrra? Érzékeny vagyok indításaira, sugallataira? Elég alázatos vagyok, a csend barátja? Hogy állok az előzékenységgel? Bűnbánat, elfordulás a bűnöktől... fokozatos odafordulás a Szentlélekhez - ez jelenik meg cselekedeteimben?

Az imabeszélgetésben kérem az Urat, hogy szívemet fordítsa magához. - Jöjj Szentlélek, fordítsd szívemet a Szeretet forrása felé.

Imádkozd el a 3. tizedet: aki nekünk a Szentlelket elküldötte

 

6. nap - A szeretet adománya

Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el, Szeretet Lelke! Jöjj Szentlélek, áraszd szét a mennyből szereteted sugarát! - Ma egy virágot szemléljünk... kint a természetben, a kertben vagy egyszerűen az utcán... formájával, színeivel, szépségével és illatával lásd, hogy érted van itt, neked teremtette Isten. Ha elég nyitott vagy rá, egy élményt, életet fog nyújtani ma ez a virág.

"A Lélek gyümölcse: a szeretet…" (Gal 5,16). A Szentlélek a szeretet Lelke, pünkösd pedig a szeretet legfölségesebb kinyilatkoztatása.

A Szentlélek: szeretet. De milyen szeretetről van szó? Elsősorban nem a mi Isten iránti szeretetünkről, hanem Isten szeretetéről, mely a testvérem iránti szeretetre indít.

Tapasztalom-e Isten szeretetét? Kivel kell megújítanom a kapcsolatomat?

Jöjj Szentlélek, jöjj Szentlélek Úristen, jöjj, örök Szeretet, taníts meg engem mindig szeretni, elsőnek szeretni, viszonzás nélkül is szeretni, megbocsátani és bocsánatot kérni.

"Veni Sancte Spiritus" - "Jöjj Szentlélek, töltsd el híveid szívét és gyújtsd meg bennük szereteted tüzét". Az imabeszélgetésben kérjem az Urat, mutasson rá életem azon területeire, ahol szükségem van Isten szeretetére - és ahol jobban szerethetek másokat. – A szeretet csatornáján át áramolnak a karizmák. Kérd az a karizmát, amit különösen szívedre helyezett az Úr: Prófétálás? Gyógyítás? Nyelveken való ima? Csodatevő erő? Közbenjáró ima? Vigasztalás? Segítőkészség? Szolgálat? Bölcsesség? Tudomány? (1Kor 12,6-11)

Imádkozd el az 5. tizedet: akit érettünk keresztre feszítettek…

 

7. nap - Béke és öröm

Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el Béke, jöjj el Öröm Lelke! - Ha az segít, ma a képzelő erőnk segítségével szemléljünk egy folyót... Hogy képzeled el? Gyorsfolyású? Lassú? Üdítő, tiszta víz... ahogy szalad, zenéje lecsendesíti az emberi elmét, és benső békére vezet el.

"A tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek" (ApCsel 13, 52). "A szívetek örülni fog, és örömötöket nem veszi el tőletek senki" (Jn 16,22). A tanítványok öröme, amely a feltámadt Úrral való találkozásból fakad, a Szentlélek által válik maradandóvá, hiszen a Lélek tudatosítja bennük, hogy Jézus győzött a világ és a világ fejedelme felett (Jn 16,11). Az Isten Országa öröm és béke a Szentlélekben.

Miközben hívjuk a Szentlelket, az Öröm Lelkét, dicsőítsük a Teremtőt és a Megváltót énekkel, imádsággal! Dicsőítéskor öröm költözik a lelkünkbe a Szentlélek által! Mert mi is az igazi öröm?

Nem más, mint az, hogy Isten szeret bennünket! Vidám szív jót tesz a testnek (Péld 17. 22), örüljünk hát az Úrban! Ez a hitünk. De a mindennapokban? Milyen sokszor vagyunk elfoglalva problémáinkkal, a gondok nyomasztanak és a baj félelme. Szemünk a valós nehézségeket szemléli. Ehhez kell a Szentlélek! Eljön és azt súgja: lásd az örömöket is. Mindennap meglátogatlak örömömmel, hogy elvegyem félelmeidet.

Ma mikor éreztem az örömet, mi történt akkor? Mik az én örömeim? Szereztem-e ma valakinek én is örömet? II. János Pál halálos ágyán mondta: "Legyetek derűsek! Én az vagyok."

Jöjj Szentlélek, Békesség Lelke! Jöjj Szentlélek, jöjj Öröm Lelke, töltsd el lelkemet isteni örömöd boldogságával, hogy a reménytelenség és szomorúság támadásait kegyelmeddel elviseljem és örömmel szolgáljalak Téged!

Az imabeszélgetésben hozzam Jézus elé szorongásaimat, feszült érzéseimet... és kérjek Tőle békességet és Örömet.

Imádkozd el a 3. tizedet: akit te szent Szűz a világra születél…

 

8. nap - Az apostoli lelkület

Jöjj el, Szentlélek! Jöjj, Küldetés Lelke! - Ma elmélkedésünkhöz a tüzet, a tűz lángjainak képét hívjuk segítségül. Maga elé képzelheted egy tábortűznek a lángjait... emberek a tűz köré gyűlve, beszélgetnek, nevetnek... jó hangulatban körbeülitek a tüzet... figyeld a színeit... hallgasd hangjait... érezd annak melegségét, fényét testeden végig áramlani...

 

"Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon" (Lk 12, 49). A tűz a Szentlélek jelképe. Isten, amikor szövetséget kötött Ábrahámmal, "lángoló fáklya" formájában tette magát Ábrahám számára láthatóvá. Amikor pedig kinyilatkoztatta titokzatos nevét, "Jahve", "Én vagyok", égő csipkebokorból szólt Mózeshez. Keresztelő Szent János hirdette, hogy az eljövendő Messiás Szentlélekkel és tűzzel fog bennünket megkeresztelni (vö. Mt 3, 11). A Szentlélek lángnyelvek formájában jött le az apostolokra (vö. ApCsel 2, 3), és olyan belső tűzzel töltötte el őket, hogy lelkes szavaikkal le tudták dönteni a különböző nyelvek válaszfalait, és a sokféle nyelvű hallgatóságban mindenki megértette őket. A Szentlélek tüze hatására a sokféle ember eggyé kovácsolódott. A tűz képével arra tanít bennünket Isten, hogy Jézus barátai, akiket a Szentlélek tölt el, nem lehetnek barátságtalan, hideg emberek. Azoknak, akiket a Lélek gyújtott meg, szenvedélytől, lelkesedéstől kell égniük.

"Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig" (ApCsel 1, 8). A bérmálásban megkaptuk a Szentlelket. Tanúk lettünk... Jézus életének, szavainak és cselekedeteinek tanúi.

Jöjj Szentlélek, érints, égess a Te tüzeddel. Tüzesíts, frissíts, gyógyíts engem... jöjj, hogy a feltámadott Krisztus reményében élhessek... hadd égjek, világítsak. Szent Bernát életelve volt "ardere et lucere", "égni és világítani".

Tüzes lelkű vagyok? Barátságos? Lelkes? Lelkesítek másokat? Kik lelkesítenek engem? Kiket kellene lelkesítenem?

Az imabeszélgetésben vizsgáljam meg az Úr előtt, mi tesz engem hideggé...esetleg közömbössé... és kérjek kegyelmet tőle és apostoli lelkületet a misszió és evangelizálás feladataihoz.

Imádkozd el a 2. tizedet: akit a kánai menyegzőn megmutatta isteni erejét…

 

9. nap - A Szentlélek háza-népe

Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el, Egyház Lelke! Jöjj el, minden közösség Lelke! – ( Képzelj magad elé ma egy nagy hálót, mint a közösség szimbólumát... alaposan szemléld végig gondolatban... lásd a párhuzamos szálait, melyek a csomóknál összefutnak és találkoznak. A háló, amellyel lehet halat fogni, ugyanakkor egymást megtartják a szálak és... védik..)

"Mindannyiunkat egy Lélek itatott át". (1Kor 12,13) Mi valamennyien, miután egy és ugyanazon Lelket kaptuk, valamiképpen egymással és Istennel eggyé válunk. Sokan vagyunk, de a Szentlélek által egyekké lehetünk. Így vagyunk az Atya szeretetében és Jézus Krisztusban egyek. A Szentlélek mindenkit lelki egységbe forraszt. A lélek az egység Lelke. Ezért kedveli a liturgia a "Szentlélekkel egységben" imaformát.

Urunk Jézus, szentelj meg minket, családunkat, közösségünket Szentlelked által!

A Szentlélek a közösség megteremtője. Igazi közösség csak ott van, ahol engedik a Szentlelket munkálkodni. Minden társadalmi közösség, a Szentlélek Isten működésén kívül, csak érdekközösség, amely csak addig áll fenn, amíg az érdekek fennállnak, és azonnal megszűnik, amint az érdekek meggyöngülnek.

A baráti, családi, egyházi közösségben csakis Jézus nevében és a Szentlélek által lehetünk egyek. A Szentlélek által mondhatjuk ki a közösséget létrehozó és fenntartó szavakat: szeretlek... fontos vagy... köszönöm neked... bocsáss meg nekem... maradjunk együtt!

Jöjj el, közösség Lelke! Jöjj el, Egység Lelke!

Hol vannak legfontosabb kapcsolódási pontjaim? Kik számomra a legfontosabbak? Hogyan törekszem arra, hogy a szeretet egyre növekedjen közöttünk, és igazi közösséggé kovácsolódjunk? Támasz vagyok másoknak? Gyógyír? Vigasz? Kikért élek?

Az imabeszélgetésben hozzam az Úr elé mindazokat, akiket szeretek, akikkel egy családba, közösségbe tartozom... és akikért felelősséggel tartozom.

Imádkozd el az 5. tizedet: akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. (Szénégető István atya – Marosvásárhely)

----------------------------------------------------

Jöjj, Szentlélek Istenünk,

add a mennyből érzenünk

fényességed sugarát!

Jöjj, szegények Atyja, te,

bőkezűség Istene,

lelkünk fényed hassa át!

Édességes vigaszunk,

drága vendég, szomjazunk,

édes lélekújulás.

Fáradottnak könnyülés,

tikkadónak enyhülés,

sírónak vigasztalás.

Boldogságos tiszta fény,

szállj meg szívünk rejtekén,

híveidnek napja légy!

Ihleted, ha fényt nem ad,

emberszívben ellohad minden

érő, minden ép.

Mosd meg, ami szennyezett,

aszúságra hints vizet,

orvosold a sebhelyet!

Simogasd a darabost,

fölmelengesd a fagyost,

útra vidd, ki tévelyeg!

Add, vegyék el híveid,

kik hitük beléd vetik,

hétszeres kegyelmedet!

Jámbornak jutalmazást,

engedj boldog kimúlást:

mindörökké mennyeket!

Ámen. Alleluja!

------------------------------------------------------

Ha Te nem lennél…

Mondd, ha Te nem lennél,

Ki teremtett volna engem?

Én csak Általad létezem.

Nem volt nevem, alakom, arcom,

Helyem sem volt senki szívében,

Semmije nem voltam senkinek.

Egyszer azonban rám gondoltál,

És én elkezdtem lenni:

Nevemen szólítottál

És én világra jöttem

Örökléted titkából mondtad ki Nevem

Ezt a nevet, amely csak az enyém.

Egyetlen, titkos, titokzatos név,

Amely senki másra nem jó, csak rám,

És senki más nem ismeri, csak Te

Ez a név, amellyel kezdtem és majd végzem

Amellyel indult gyermekségem

És amellyel majd újra kezdhetek

Mikor másodszor születek.

Mert akkor tárod föl nekem a titkát,

Azon a fehér kövecsen

Egyszer Te rám gondoltál,

És gondolatod formát öltött,

És gondolatod megtestesült,

Vérré vált és életre kelt:

Az én testem, vérem, életem.

És minden egyes tagom,

Ez a két láb, ezek a lábfejek,

Lépésre, futni, ugrásra, táncra

Karjaim és ezek a kezek

Emberszolgálatra, ölelésre

És hogy áldozatot mutassak be Néked

És ez a test belső erővel,

Hogy a föld anyagát átváltoztassák belém

És a csodás szerv tovább adni az életet

És ízlelni boldogságot, szeretni, adni tudni.

Egyszer Te fölém hajoltál,

Fölém, aki még nem is voltam,

Kezed a sötét földbe markolt,

És sárga agyagba, vörös sárba,

És Te kitaláltál engem és megformáltál,

Gondoskodtál róla, hogy előjöjjek

Ősalapjából a világnak, testéből e Földnek

Anyaszívedből.

Az idő hajnalán gondoltál ki

Hosszú éjszakákon lassan alakítottál,

Hosszú nappalokon megérni hagytál

Saját szívedben

És Te szültél, öröktől, mióta van idő

Mielőtt megjelentél

Ebben a világban.

Te álmodtad meg arcomat,

Képet fogantál rólam mielőtt megszülettem,

Láttad a szemem, a bőröm

És ezt a különös hajat,

Amelyből egy szál sem vész el

Akaratodon kívül.

Te alakítottad ki ezt a szájat ajkaimmal

Mosolyra, szóra, csókra

És embert újító lakomára

És hogy összecsukjam, egybezárjam.

Ezek az ajkak vággyal telve,

Hogy ihassanak a dolgok forrásából

A Te alkotásod

És ez a torok, ezek az ínyek

Ízlelni, hogy milyen jó vagy!

Fölém hajoltál és testet teremtettél nekem

Fölém hajoltál és teremtettél számomra arcot.

Fölém hajoltál az első hajnalon és

Karjaidba vettél,

Te - aki élsz,

És száddal számon adtál életet,

Életedet.

Csókod, leheleted lényemre hatolt,

Ereimbe, minden tagomba

És mozdult a testem

És szemem kinyílt,

És néztelek

És láttam tekinteted,

Láttam mosolyod.

És megértettem,

Hogy életem Te vagy,

Istenem, mindenem

Ha Te nem lennél,

Mondd, én hogy lehetnék?

Én csak Általad létezem,

Csókod által, leheleteddel,

Életeddel.

Egyszer rám gondoltál,

Mikor még nem léteztem,

Te adtál nekem nevet, testet, arcot,

Hasonlónak alkottál Önmagadhoz,

Képesnek, hogy értsek, szeressek.

A magad élő állagából és lényedből

Megszültél engem.

Fogantál, mint anya és kihordtál,

Világra hoztál.

Tőled vagyok,

Általad.

Ha Te nem lennél, mond, én hogy lehetnék?

Mint gyümölcs a fához, kötődöm Hozzád,

A semmi felett megélem magam,

De Hozzád kötve,

Az éjjel felett, az örök űrben,

De hozzád kötve.

Mint a még meg nem született, aki édesanyjával egy

Az élet köldökzsinórján, mely nélkül nem lenne,

Így vagyok egy Veled,

Életedhez kötve,

Amely átcsobog rajtam minden pillanatban.

Mint a csöppség veszi anyja tejét, boldogan,

Emlőjén csüngve,

Szájamat úgy illesztem anyai emlődre,

Hozzád, ki mindig új szívverést ajándékozol.

Mint a gyermek anyjához bújik szorosan,

Önfeledten alszik a világforgatagban,

Viharokban és vaksötétben,

Így bízom Rád magam.

Ha Te nem lennél, Szerelmem, Életem,

Mondd, ki teremtett volna engem?

Hogy létezhetnék? Miért léteznék?

Kiért léteznék? (P. Henri Boulard S.J.)



Boldog Elena Guerra nővér (1835-1914) sürgetésére XIII. Leó pápa arra szólította fel a híveket, hogy ünnepélyes kilencedet (9 napi imát) tartsanak a Jézus Mennybemenetele és a Pünkösd ünnepe között a keresztények egységéért. Ez meghívás számunkra, hogy „térjünk vissza az utolsó vacsora termébe (a „cenákulumba”) szentségimádásban és közbenjárásban, hogy kezdjünk el imádkozni a Mennybemenetel ünnepe után naponta, hívjuk a Szentlelket és járjunk közben magunk, egyházunk, és népünk szükségleteiért. Imádkozhatunk spontán imával, imádkozhatunk Lélekben – a nyelvek adományával, a rózsafüzérrel, a bűnbánat kifejezésével, hálaadással és dicsőítéssel, – számtalan módon. Más könyörgések is hozzáadhatók, ahogy a Szentlélek vezet. Ez az ima az Eucharisztia misztériumának szemlélése a Szentlélek erejében, ajándékaival.

----------------------------------------------------

Imádság a Szentlélek Istenhez

„Ó, végtelen szellemnek isteni szerelme, a Mindenható Atyának és boldog Fiának szent közössége, Te mindenható Vigasztaló Szentlélek, szállj le hatalmas erőddel szívem rejtekébe s Te, mint a cikázó villámok Ura, örvendeztesd meg egy villanással az elhanyagolt szentélynek sötét odúit s a hosszú szárazságnak porától belepett epedő szomjas szívemet harmatodnak bőségéből öntözd meg. Szeretetednek nyilával sebesítsd meg az ember bensejét, és üdvös lángjaiddal átjárva gyújtsd meg benne szent tüzedet; világítsd meg vele és emésztesd vele testének-lelkének minden porcikáját.

Itass meg „gyönyörűségednek forrásából” (Zsolt 35), hogy semmiféle földi dolog mérgezett édességének ízlelésében örömet ne találjak.

„Ítélj meg Uram, és tégy igazságot köztem és a szentségtelen nemzedék között” (Zsolt 42), „taníts meg akaratod teljesítésére, mert Istenem vagy” (Zsolt 142). Mert hiszem, hogy akiben lakozol, azt az Atyának és Fiúnak lakásává teszed. Boldog az, ki méltó arra, hagy vendége légy, mert Általad „az Atya és Fiú is lakást vesznek nála” (Jn. 14). Jöjj már, jöjj, kegyességes vigasztalója a szomorú léleknek, minden ügyben védelmező, minden bajban segítő. Jöjj, ki megtisztítasz a gonoszságoktól, ki meggyógyítod a sebeket. Jöjj, gyengéknek erőssége, az elesetteknek fölemelője. Jöjj, alázatosaknak tanítója, kevélyeknek megalázója.

Jöjj, árváknak kegyes atyja, özvegyeknek édes bírája. Jöjj, szegényeknek reménye, a lankadóknak felüdítője. Jöjj, hajósoknak csillaga, hajótörötteknek kikötője. Jöjj, minden élőknek egyetlen dísze, haldoklóknak egyetlen üdvössége. Jöjj e1, Szentlélek Isten, jöjj és irgalmazz nekem; vonj magadhoz, szállj le hozzám kegyesen, hogy gyengeségem a Te erődnek, csekélységem nagyságodnak tetszésére találjon, irgalmasságaidnak sokasága szerint. Jézus Krisztus, Üdvözítőm által, ki az Atyával és veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen”. (Szent Ágoston)

---------------------------------------------------

Puszta Sándor: A Szentlélek himnusza

A Lelket várom, a Nagyszerűt,

Mi Szépségekben szíven üt.

A Lelket, ki az Atyától lett

S a vizek felett lebegett.

A Lelket, akiben élet forr,

És rózsáival teleszór…

A Lelket, mely gyújt, csodát mível,

És betölt kegyelmeivel.

Mi föntről, egekből árad át,

Az örök élet áramát.

Mi telít, ürít és újra tölt

És újjászületik a Föld!

A Lelket várom, az Ihletőt,

Ki megvigasztal szenvedőt,

Ki megihleti az alkotót,

Akartat velünk minden jót!

Ő áll mögötted, ha verset írsz,

Ha víg vagy és ha sírva sírsz.

És rád csorog, mint hű, szende fény,

Mint piros szárnyú költemény.

A Lélekre várok, lesem én,

Mely örök ifjú, sose vén.

Ifjabb, akár e zengő tavasz

És szirmaival behavaz.

A Lelket várom, dús égi Szél,

Ott fú, hol akar és beszél.

Mond kimondhatatlan szavakat

És kormányoz világokat.

Mint Isten zord villáma repül,

Pápák szavára települ.

Zúgó Vihar, mi úgy rohan át,

Hogy elgörbülnek a koronák.

Mint irgalmas szellő lengedez,

Békéjével simít, legyez.

Megkérem, mondjon majd értem szót,

Védje az egyedül valót.

Velem, veled, és vele legyen,

Hogy minden ember szent legyen!

Legyen, aki víg s ki bús, az is,

S legyenek mind a holtak is…

A Lelket várom, Vigasztalót,

Hogy szóljon és mondja azt a Szót,

Mi tisztán a Lélekből való,

S egyedül örökkévaló!

Amely minden szóba beleszól,

Melyre a cédrus meghajol,

Amely száll a Libanon felett,

És Kérdés is, meg Felelet!

Amely zengve zúg és zúgva zeng,

Magasságban s a mélyben lent!

Ki az Infernókban s Poklokon,

Az egyedüli Hatalom!

És ki egyedüli Úr csupán,

Pecsét, az Isten trónusán! Amen

----------------------------------------------------

Így készüljünk az imádságra:

Nyisd meg, Uram, ajkamat neved dicséretére; tisztítsd meg szívemet minden hiábavaló és vétkes gondolattól; világosítsd meg értelmemet, gyújtsd lángra szívemet, hogy ezt az imát méltón, figyelmesen, áhítattal végezzem, és meghallgatásra méltó legyek isteni fölséged színe előtt. Krisztus, a mi Urunk által.

--------------------------------------------------------------

Megbocsátó ima

Mennyei Atyám, azt a kegyelmet kérem ma Tőled, hogy mindenkinek meg tudjak bocsátani, akivel bajom volt eddig az éltem folyamán. Tudom, hogy megadod nekem azt a kegyelmet és erőt, ami kell ahhoz, hogy megbocsássak. Többé nem akarok Rád haragudni, Istenem, és megbocsátok Neked minden bajért, gondért, betegségért, halálért, ami előfordult a családomban. Tudom, hogy nem büntetés gyanánt küldted ránk ezeket, és bocsánatot kérek Tőled, végtelenül jó és szerető Istenem, amiért azzal vádoltalak, hogy Te küldte a bajt! Ma átadom magam Neked hitben és bizalomban; Te jobban szeretsz engem, mint én saját magamat, Te jobban akarod az én boldogságomat, mint én magam.

 Uram Jézus Krisztus, Te vagy az életem Királya. Kérlek, jöjj a szívembe még bensőségesebb módon! Segíts nekem, hogy Veled együttműködve minden akadályt feloldjak, ami gátolja szereteted áradását vagy útját állja Szentlelked működésének bennem és rajtam keresztül! Kérlek, segíts nekem elfogadni azt a kegyelmet, hogy a Te legszentebb szívedben megpihenjek és hagyjam, hogy szeressél!

  Uram, mivel Te is megbocsátottál nekem, ezért én is meg tudom bocsátani MAGAMNAK minden hibámat, bűnömet és mindent, amit én rossznak találok magamban. Uram Jézus Krisztus, én megbocsátok magamnak azért, hogy belemerültem az okkult dolgokba: horoszkópokat olvastam és asztrológiával foglalkoztam; részt vettem spiritiszta szeánszokon, boszorkány összejöveteleken, éterből jövő energiákkal gyógyítók összejövetelein, New Age rendezvényeken vagy transzcendentális meditációkban, reiki és agykontroll tanfolyamokon, dianetikai előadásokon, jövendöléseket hallgattam, jósoltattam magamnak és varázslóknál kerestem gyógyulást; felkerestem kristállyal gyógyítókat, tenyérből és tarokk-kártyából jóslókat, ábécés deszkalapokat és olyan jelvényeket használtam, amelyek nem a Te dicsőségedet szolgálják. Uram Jézus, megbocsátok magamnak azért, hogy olyan emberek működését (erőforrásokat) vettem igénybe, akik (amelyek) nem  Te dicsőségedet szolgálják, hanem ellened dolgoznak, mint például a jövőbelátók, csodadoktorok, médiumok, jósok, szellemidézők, boszorkányok és vajákos emberek.

  Uram Jézus Krisztus, én megbocsátok MAGAMNAK azért, hogy nem Téged tettelek az életem középpontjába, hanem hagytam, hogy emberek és tárgyak legyenek az isteneim. Megbocsátom magamnak, hogy hiába vettem szent Nevedet, hogy csúnya szavakat használtam, hogy pletykálkodtam, hogy rémhíreket terjesztettem, hogy csúnya vicceket meséltem, hogy mocskos dolgokat beszéltem. Megbocsátom magamnak, hogy fogamzásgátlót használtam, hogy bármi módon részt vettem házasságtörésben, homoszexuális cselekedetekben, testi kéjelgésben vagy a tisztaság elleni bármilyen bűnben. Uram, megbocsátom magamnak, hogy sokszor részegre ittam magam vagy kábítószereztem; hogy nem becsültem eléggé magamat és másokat, főleg a családom tagjait (szüleimet, testvéreimet, házastársamat és gyerekeimet). Megbocsátom magamnak, hogy hazudtam, csaltam, loptam. Megbocsátok magamnak minden erőszakos cselekedetet, főleg minden abortuszt.

 Uram Jézus Krisztus, neked adok minden önmagamra irányuló negatív gondolatot. Az egész énemet Neked adom teljesen, és kérlek, bocsáss meg nekem, és én is őszintén megbocsátok magamnak azért, hogy nem szerettem magamat és nem szerettelek Téged önmagamban.

 Uram Jézus, megbocsátok ANYÁMNAK és APÁMNAK minden bántást, amiben akarva vagy akaratlanul részesítettek: azt, hogy nem szerettek, nem figyeltek rám eléggé, nem beszéltek eleget velem, nem tették azt, amire nekem szükségem lett volna, nem értettek meg és nem támogattak (érzelmileg vagy anyagilag). Megbocsátom nekik, hogy éreztették velem vagy tudomásomra is hozták, hogy engem nem akartak, és csak teher, tévedés voltam az életükben, vagy nem ilyennek akartak. Megbocsátok nekik azért, hogy alkoholisták vagy kábítószerélvezők voltak, hogy veszekedtek, hogy nem becsülték eléggé egymást, a testvéreimet vagy engem, hogy érzelmileg, fizikailag, szexuálisan vagy szóban bántalmaztak. Megbocsátom, hogy elhagytak, hogy a nagyszülőkre bíztak, hogy nevelőszülőkhöz kerültem. Megbocsátom, hogy kritizáltak, hogy zavarba hoztak, hogy túl sokat követeltek tőlem, hogy túl szigorúan ítélkeztek fölöttem, hogy manipuláltak, hogy parancsolgattak, hogy nem védtek meg, amikor arra lett volna szükségem. Megbocsátom, hogy igazságtalanul bűntettek, hogy nehezteltek rám vagy nem fogadtak el engem, hogy egymáshoz nem voltak hűségesek, hogy elváltak és újra házasodtak. Uram, megbocsátok anyámnak, apámnak, és kérlek, hogy áldd meg őket most ebben a pillanatban!

 Megbocsátom TANÁRAIMNAK, hogy sokszor nem szerettek, kigúnyoltak, lenéztek, rosszjegyet adtak, amikor pedig jól feleltem, megbocsátok ISKOLATÁRSAIMNAK, amikor megvertek, nem vettek be a társaságukba, rosszra tanítottak, visszaéltek bizalmammal, csalódást okoztak, becsületemben kárt okoztak, megloptak. Uram Jézus, én most mindezeket megbocsátom nekik, és kérlek, áldd meg őket.

  Megbocsátom TESTVÉREIMNEK szeretetlenségüket és negatív cselekedeteiket. Megbocsátom, hogy elutasítottak, hogy hazugságokat beszéltek rólam, hogy haragudtak rám, hogy fizikailag és érzelmileg bántalmaztak, hogy versenyeztek velem szüleink szeretetéért.

 Megbocsátok továbbá minden ROKONOMNAK azért, hogy beleavatkoztak a dolgaimba (üzlet, család, személyes ügyek), hogy kihasználtak engem, hogy becsaptak, hogy negatív érzelmeket tápláltak irántam. Imádkozom értük, és Isten áldását kérem rájuk!

 Megbocsátom HÁZASTÁRSAMNAK és GYEREKEIMNEK, hogy nem szerettek eléggé, hogy nem beszéltek velem eleget, hogy nem kaptam tőlük elég figyelmet, hogy nem fogadtak szót, hogy nem tiszteltek, hogy sokszor kigúnyoltak, nem támogattak, nem értettek meg. Megbocsátok nekik azért, hogy kihasználták egymást, másokat vagy engem; hogy ittak és kábítószereztek, hogy veszekedtek és verekedtek, és mindenért, ami engem zavart vagy bántott. Imádkozom értük és Isten áldását kérem rájuk!

 Megbocsátom BARÁTAIMNAK és SZOMSZÉDAIMNAK, hogy nem támogattak és nem voltak rám tekintettel, hogy pletykálkodtak rólam vagy a családomról, hogy előítélettel voltak irántam, hogy a kölcsönt nem adták meg és a kölcsönkért holmit nem hozták vissza. Megbocsátok minden szeretetlen cselekedetet és azt, hogy bűnös viselkedésre bíztattak másokat vagy engem. Uram Jézus, megbocsátok nekik, és kérlek, hogy áldd meg őket ma!

 Uram Jézus, megbocsátom minden PAPNAK, APÁCÁNAK, PÜSPÖKNEK (és a PÁPÁNAK is), hogy nem voltak kedvesek és barátságosak és nem nyújtottak segítséget nekem; hogy uralkodni akartak rajtam és nem szolgálni, hogy kicsinyesek és túl szigorúak voltak, hogy anyagiasak voltak, hogy rossz beszédeket mondtak, hogy rosszul tanítottak és hogy akarva vagy akaratlanul fájdalmat okoztak. Megbocsátom továbbá a KÖZÖSSÉG minden TAGJÁNAK, hogy nem fogadtak el, hogy hátrányos megkülönböztetéseket alkalmaztak, hogy pletykálkodnak és hogy egymást kinevetik. Imádkozom értük, Uram, és az áldásodat kérem rájuk!

 Megbocsátom MUNKAADÓIMNAK (FŐNÖKEIMNEK), hogy nem fizettek nekem igazságos munkabért, hogy nem méltányolták a munkámat, hogy szeretetlenek voltak és igazságtalanok, hogy megaláztak és gúnyolódtak rajtam hitem miatt, hogy haragudtak rám és veszekedtek velem, hogy nem léptettek elő, hogy nem dicsérték meg a munkámat, hogy felmondtak és nem adtak nekem más munkát.

 Megbocsátom az összes MUNKATÁRSAMNAK, hogy pletykáltak rólam, hogy a nyakamba sózták az ő munkájukat, hogy nem segítettek, hogy az én beosztásomra fájt a foguk vagy hogy igyekeztek megnehezíteni az életemet. Imádkozom értük, és Isten áldását kérem rájuk!

 Uram Jézus, most kérem a kegyelmedet, hogy meg tudjak bocsátani ANNAK A SZEMÉLYNEK, aki a LEGJOBBAN MEGBÁNTOTT, akiről azt mondtam, hogy neki soha nem fogok megbocsátani, annak, akinek a legnehezebb megbocsátanom. Én most elhatározom, hogy megbocsátok neki. Uram Jézus, kérlek, áldd meg ezt a személyt!

 Köszönöm, Jézus, hogy segítesz megnyílnom a megbocsátás ajándékára, elfogadom azt és válaszolni rá, hogy végre lassan elkezdhetek megszabadulni a meg nem bocsátás rabságából.

 Köszönöm, Szentlélek, hogy megvilágosítod a szívemet és az értelmemet, hogy megmutatod, kik azok, akiknek meg kell bocsátanom, és hogy erőt adsz a megbocsátáshoz.

 Köszönöm, Mennyei Atyám, hogy feltétel nélkül szeretsz engem. Segíts, hogy én is úgy tudjak szeretni és megbocsátani, mint Te! Ámen.

---------------------------------------------------------------------------------

Thomas Merton imája

Uram! Vedd életemet a kezedbe, és tedd vele azt, ami Neked tetszik.

Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket, amiket beleszőttél életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre szolgál. Minden terved jó. Mert minden szeretet.

Csak önmagamtól szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye. Lángja a Te dicsőségedre lobbanjon. Csak ezért éljek! És töltse be egészen életemet a szeretet egyetlen gondolatával és egyetlen kívánságával, hogy szerethessek, nem az érdemért, nem is a tökéletesség, az erény szentségéért, hanem egyedül Érted, Istenem!  Ámen.

-----------------------------------------------------------------

Boulad imája

Uram, bocsásd meg, hogy konokul ellenálltam, elzárkóztam Szentlelked elől, süket maradtam szerető felszólításodra, hagytam megkérgesedni lelkemet. Sok drága időt tékozoltam el, számtalan lehetőséget elmulasztottam. Nem engedtem magamat általad megragadni, hogy ezáltal növekedjem.

Végül, leteszem eléd szabadságomat. Te tudod, hogy számomra ez a legnagyobb jó. Neked akarom most ajándékozni szabadságomat, mert felismertem, hogy csak a lemondásban, a tökéletes átadásban virágzik igazi szabadság bennem.

Uram segíts, hogy elfeledjem és megtagadjam önmagamat.

Átadom az életemet. Legyen meg a Te akaratod! Töltsön be a Te Lelked!  Amen

------------------------------------------------

XXIII. János pápa reggeli imája

Mennyei Atyám! Hálát adok az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újraébredt lelkem legyen egészen a Tiéd! Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint Te: mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit Te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna! Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe! Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő! Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban! Végül add meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezessek közelebb szent Fiadhoz a Szűzanya által!  Ámen

------------------------------------------------------------------------------

A hálaadás imája

Mindenért, amit adtál,

   hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit elvettél

   hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,

   hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit megakadályoztál,

   hálát adok Neked, Istenem!

Minden örömért, amivel boldoggá tettél,

   hálát adok Neked, Istenem!

Minden szenvedésért, amivel formáltál,

   hálát adok Neked, Istenem!

Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet,

   hálát adok Neked, Istenem!

Minden problémáért, amitől megszabadítottál,

   hálát adok Neked, Istenem!

Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak,

   hálát adok Neked, Istenem!

Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál,

   hálát adok Neked, Istenem!

Minden erényért, amit nekem ajándékoztál,

   hálát adok Neked, Istenem!

Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem,

   hálát adok Neked, Istenem!

Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál,

   hálát adok Neked, Istenem!

Minden emberért, akit tőlem elszakítottál,

   hálát adok Neked, Istenem!

A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál,

   hálát adok Neked, Istenem!

A helyért, amelyet nekem országodban készítettél,

   hálát adok Neked, Istenem! Ámen

----------------------------------------------------

Assziszi Szent Ferenc imája

Uram, tégy engem békéd eszközévé…

Hogy szeretetet vigyek oda,

   ahol egymást gyűlölik,

Hogy kibékülést vigyek oda,

   ahol egymást bántják,

Hogy egyetértést vigyek,

   ahol viszálykodnak,

Hogy hitet vigyek oda,

   ahol a kétkedés kínoz,

Hogy az igazságot vigyem oda,

   ahol a tévedés uralkodik,

Hogy a reményt vigyem oda,

   ahol a kétségbeesés kerekedett felül,

Hogy örömet vigyek,

   ahol szomorúság van,

Hogy fényt vigyek,

   ahol homály uralkodik.

Ó, Uram, segíts,

Hogy ne vigasztalásra vágyakozzam,

   hanem hogy én vigasztaljak,

ne megértést keressek,

   hanem, hogy én értsek meg másokat,

ne magamnak keressem a szeretetet, hanem, hogy én szeressek.

Mert aki ad – az kap, aki megbocsát – az nyer bocsánatot,

aki meghal – az születik újjá az örök életre. Ámen

---------------------------------------------------------

 Ima a Szentlélek vezetéséért

Uram, átadom Neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott.

Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram.

Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított.

Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet! Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését, és készséges szívvel engedelmeskedjek neki!

Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet, és add, hogy gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam! Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat.

Add meg nekem, Uram azokat a lelki adományokat, amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután!

Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet, odaadom minden kívánságomat és vágyamat.

Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná, amilyenné öröktől fogva eltervezted!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

--------------------------------------------------------------------------------

Gyógyíts meg engem Uram!

Uram, hiszem, hogy Te teremtettél, és hiszem, hogy ma is szeretsz engem.

Egészen átjár, és körülvesz a Te teremtő energiád, erőd, és szereteted, a jóság és a szépség hatalma.

Jöjj a Te gyógyító erőddel és ajándékozz meg testem és lelkem egészségével!

Néha a gyermekkor zavaraitól szenvedek: a hiányos odaadás, a kevés szeretet, de saját hibáim és kudarcaim miatt is. De hiszem, hogy Te mindent meg tudsz bocsátani és mindent képes vagy meggyógyítani.

Segíts, hogy ne szenvedjek többé a keserű érzésektől és élményektől! Szabadíts meg engem Szentlelked által minden negatív tapasztalattól és rossz emléktől!

Adj nekem új jövőt, az öröm és a biztonság új érzetét, új kapcsolatot Veled és felebarátaimmal! Engedd, hogy átéljem gyógyításod valóságát és teljességét!

Uram, bízom segítségedben. Gyógyíts meg és fordíts magad felé engem! Ámen

----------------------------------------------------

Ima a betegekért

Mária, Jézus Anyja, kérlek virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett!

Különösen azok mellett, akik ebben az órában veszítik el öntudatukat,

Akik haláltusájukat vívják,

Akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra,

Akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak,

Akiket senki nem ápol,

Akik járni szeretnének, de ágyhoz vannak kötve,

Akiknek pihenniük kellene, de a szükség munkára kényszeríti őket,

Akik nyugtalanul hánykolódnak ágyukon, nem tudnak aludni, az éjszakát nyitott szemmel töltik,

Akiket betegségük miatt családjuk szegénységének gondja  is kínoz,

Akiknek végleg le kell mondaniuk jövőbeli terveikről,

Akik nem hisznek az örök életben,

Akik nem tudják, hogy Krisztus szereti őket. Ámen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ima gondjaink átadására

Uram, átadom Neked minden gondomat, melyek saját személyem vagy hozzátartozóim miatt nyugtalanítanak, és átadom Neked minden lelki és testi szenvedésemet. Hiszem, amit Szent Péter apostol által üzensz nekem: „Minden gondotokkal forduljatok Hozzá, mert Neki gondja van rátok” (1Pt 5,7). Szavadnál foglak Uram, és minden gondomat a kezedbe teszem. Tégy vele azt, amit akarsz. Mostantól fogva minden gondom a Tied!

Gondjaimmal együtt átadom Neked minden aggodalmamat, kínzó érzésemet is, amelyek nyugtalanítanak, és mindig újra feltörnek bennem, sőt kínoznak, és szerencsétlenné tesznek. Nem gondolok többé azokra az emberekre és körülményekre, amelyek ezeket előidézték. Átadom neked ezeket úgy, ahogy vannak, ha nagy fájdalmat okoznak is. Minden bizonytalanságot és aggodalmat felvált bennem a bizalom, hogy Neked gondod van rám. Átadom Neked minden jogomat arra, hogy védjem és igazoljam magam. Nem akarom a rosszat rosszal viszonozni. Nem akarom többé magamban mindig csak a jót, másban pedig csak a rosszat látni. Rád hagyom minden helyzet és körülmény megítélését.

Átadok Neked mindent, ami engem nyomaszt és megfélemlít. Átadom Neked betegségemet. Nem akarok többé arra gondolni, hogyan és miért kezdődött el valami. Elég, hogy Te tudod azt. Bizalommal karok a jövőbe tekinteni, mivel Te csak az én javamat akarod. Most összeszedem minden gondomat, és átnyújtom Neked azokat, legyenek a Te kezedben. Uram, bízom Benned, hogy Te azokat átveszed, gondoskodsz rólam, és segítesz nekem mindent a lehető legjobban megoldani.

Uram, hálát adok Neked, és áldalak Téged, hogy határozottan felszólítasz, az aggodalmaskodás, bosszankodás, siránkozás és boldogtalanság helyett inkább Benned bízzak, és engedjem, hogy Te gondoskodj rólam. Köszönöm, hogy arra hívtál, hogy vidám és boldog életet éljek Veled. Ámen

-------------------------------------------------------------------

A lelki harc imája (Linda Schubert)

Mennyei Atya, dicsőítve, imádva és magasztalva jövök eléd. Köszönöm, hogy fiadat, Jézust küldted, hogy életet adjon nekem, bocsánatot és helyet a Te családodban. Köszönöm, hogy elküldted a Szentlelket, hogy vezessen és megerősítsen mindennapi életemben. Mennyei Atya, nyisd meg szememet, hogy láthassam nagyságodat és győzelmedet a javamra. Jézus Krisztus keresztje alá helyezem és Jézus drága vérével borítom be magam. Krisztus fényével veszem magam körül, és Jézus nevében mondom, hogy semmi nem akadályozhatja meg az Úr művének beteljesülését életemben.

Felöltöm Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetésének ellenálljak. Védelmezem állásomat az igazság övével derekamon és a becsületesség mellvédjével. A hit pajzsát hordozom, hogy kioltsam az ördög minden tüzes nyilát. Istentől kapott megváltásom a sisakom, és kardként Isten szavát kapom a Lélektől (Ef 6,10-11.1416-17).

Mennyei Atya, kérlek, mutasd meg, létezik-e még életemben valami, ami a sátán uralma alatt van. Most azt mind kiveszem uralmam alól. Bármilyen területet adtam át a sátánnak, azt most visszaigénylem és Jézus Krisztus uralma alá helyezem. Jézus Krisztus nevében most megkötözök minden szellemet a levegőben, a vízben, a földön, a föld alatt és az alvilágban. Megkötözöm a gonosz minden erejét, és Jézus vérével megtisztítom a levegőt, az atmoszférát, a vizet, a földet és gyümölcseit körülöttünk, a föld mélyét és az alvilágot. Jézus Krisztus vérével megpecsételem ezt a helyet és családom minden tagját, rokonokat, társakat és a létfenntartás minden forrását. Jézus Krisztus nevében megtiltom minden léleknek, hogy bármilyen módon ártsanak nekem.

Jézus Krisztus nevében elvetem a gonosz csábító varázsának minden formáját, és nem engedem meg, hogy a bűn eluralkodjék rajtam. Elutasítom a sátánt, minden munkáját, és minden üres ígéretét. Mennyei Atya, kérem a bocsánatot magamnak, barátaimnak, rokonaimnak, őseimnek, amiért megengedtük, hogy Jézus Krisztus elleni erők uralkodjanak bennünk. Elutasítok minden nyitottságot az okkultizmus felé, minden hamis imádatot és a mágia minden előnyét. Elutasítok minden erőt, Isten erején kívül, és minden olyan áhítatot, ami nem adja meg Jézus Krisztusnak az igazi tiszteletet. Különösen elutasítom…(pl. asztrológia, jóslás, kártyavetés, spiritizmus és szeánszok által használt abc- és deszkalap és egyéb varázsjátékok). Jézus nevében megtörök minden átkot, mely ellenem vagy családom ellen van, és megállítom azoknak az átkoknak a folyamatát, melyek az őseimen keresztül jöttek.

Jézus nevében megkötözöm ezt a lelket: …………. (Kérd az Urat, hogy a nevet tárja fel számodra! Ha nem vagy biztos a névben, azonosítsd negatív gyümölcse szerint: düh, méreg, meg nem bocsátás, félelem, bizonytalanság, betegség, trauma stb…) Jézus nevében most leoldlak magamról. Uram, Jézus, tölts el szereteteddel a félelem helyett, tölts el erővel gyengeségem helyett, stb… (Minden parancs után kérd az Urat, hogy töltsön el az eltávolított negatívum pozitív ellentétével: félelem/szeretet, betegség/egészség, gyengeség/erő, stb…)

Szerető Atya, keresztelésem tisztító és gyógyító vize folyjon visszafelé generációkon át, hogy megtisztítsa családomat a mocsoktól. Köszönöm Uram, hogy megszabadítottál! „… mindezeken diadalmaskodunk Őáltala, aki szeret minket”(Róm 8,37). Ámen