Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

TARTALOM
1. Születendő életért
2. Bérmálkozás
3. Szent István király
4. Internetezés, TV
5. Új évi
6. Szentlélek
7. Plébánia, egyházközség
8. Bánatima
9. Faucauld atya
10. Teréz anya
11. Assziszi Szt. Ferenc
12. Humorérzékért
13. Mária - Szeplőtelen Fogantatás
14. Newman: Szükségem van Rád!
15. A Család évre könyörgések
16. Az élet és a család ajándékáért
17. Szentlélek (Chiara Lubich)
18. Hazánkért
19. A Szentlélek segítségül hívása magyarságunkért
20. Édesapák imája Szent Józsefhez
21. Nagyszülő imája
22. Édesanyáért
23. Szent Erzsébet napi imák
24. Szent Mihályhoz
25. Vizsgák előtt

26. Szentségimádás

27. Bérmálkozás után

28. A fölséges Isten dicsérete

29. Hálaadás évvégén

30. II. János Pál pápa imája

31. XXIII. János pápa imája

32. Ima a "Család-szinódusért"

33. Szent Gellért

34. Templomunk 99 éves

35. Terményhálaadás-teremtésvédelem

36. II. János Pál időskori imája

37. Magyarok litániája

38. Árpádházi Szent Margit

39. Szent Brigitta

40. Év végére

41. Papokért


1. XVI. BENEDEK PÁPA IMÁJA A SZÜLETENDŐ ÉLETÉRT

„Urunk Jézus, Te, aki hűségesen meglátogatod és jelenléteddel elárasztod az egyházat és az emberi történelmet, aki Tested és Véred csodálatos Szentsége által részesítesz bennünket isteni életedben és megízlelteted velünk az örök élet örömét, imádunk és áldunk Téged.
Leborulva előtted, aki a közöttünk valóban jelenlévő élet forrása vagy, könyörgünk hozzád: Ébreszd fel bennünk újra a tiszteletet minden születendő emberi élet iránt, tégy képessé minket arra, hogy az anya méhének gyümölcsében megpillantsuk a Teremtő csodálatos művét, tedd készségessé szívünket, hogy nagylelkűen befogadjunk minden gyermeket, aki kopogtat az élet ajtaján.
Áldd meg a családokat, szenteld meg a házaspárokat, tedd termékennyé szeretetüket. Kísérd el Szentlelked világosságával a törvényhozó testületek döntéseit, hogy a népek és nemzetek elismerjék és tiszteljék az élet, minden emberi élet szent mivoltát.
Vezesd a tudósok és orvosok munkáját, hogy a haladás járuljon hozzá a személy átfogó fejlődéséhez és senki ne szenvedjen elnyomást, igazságtalanságot.
Adj találékony szeretetet a köztisztviselőknek és gazdasági szakértőknek, hogy teremtsenek megfelelő feltételeket a fiatal családok számára az új élet örömteli befogadására. Vigasztald meg azokat a házaspárokat, amelyek azért szenvednek, mert nem lehet gyermekük. Gondoskodj róluk jóságoddal.
Nevelj mindenkit arra: viseljék gondját az árva és sorsukra hagyott gyermekeknek, hogy megtapasztalhassák szereteted melegségét, isteni szíved vigaszát.
Mélyen hívő Édesanyáddal, Máriával együtt, akinek ölében magadra vetted emberi természetünket, Tőled, egyetlen igaz Jónktól és Üdvözítőnktől várjuk az erőt, hogy szeressük és szolgáljuk az életet, miközben várjuk, hogy mindig Benned és a Boldogságos Szentháromság szeretetközösségében élhessünk, Amen.


IMA GYERMEK SZÜLETÉSÉÉRT
Drága Urunk, azért jövünk eléd, hogy kérjünk, a házasságunkat áldd meg gyermekekkel.
Kérjük, hogy add meg nekünk ezt a kiváltságot, hogy együttműködhessünk Veled a teremtés titkában.
Hódolattal és szeretettel, Uram, egyesítjük szívünket, lelkünket és testünket, és reméljük, ebben az anyaméhben egy gyermek növekedhet, akit szerethetünk, gondozhatunk és dédelgethetünk.
Drága Urunk, készek vagyunk válaszolni a szülővé válás kihívására.
Előre tekintünk a feladatokra és az örömökre, és bár sokszor túlterhel minket a roppant felelősség, de biztosak vagyunk abban, hogy segítségeddel és vezetéseddel sikerül életet adnunk és a tudás és szeretet bőségét adjuk ehhez a különös kis titokhoz.
Segíts, Urunk a teremtés titkához és az életet hozó szerelemhez. Amen.
(Renee Bartowski: Imák házaspárok számára)
----------
IMA A SZÜLETENDŐ GYERMEKÉRT
Uram, akitől minden élet származik, megengedted, hogy az élet elindításában társaid lehettünk. Megáldottad szerelmünket, testünkből származó gyermekünknek lelket adtál.
Engedd, hogy anyja szíve alatt , tőle kapva fejlődéséhez minden szükségeset, átélje a hit és hála érzéseit is, miközben mi érette könyörgünk.
Ne érje őt anyja méhében sem testi bántalom, sem anyjának szomorúsága ne bántsa őt. Szerencsésen lássa meg a napvilágot a Te oltalmad alatt. A Tied ő, sokkal inkább, mint a miénk. Szülessék nemcsak erre a világra, hanem az örök életre is.
Engedd, hogy a Hozzád vezető úton jó barátokra leljen, a jót megismerje, a gonoszság meg ne rontsa szívét.
Segíts bennünket, hogy iránta érzett szeretetünkben és gondoskodásunkban, a Te atyai jóságodat ismerje meg, életünkből tanuljon jó példát. Tudod mennyire esendők, botladozók vagyunk, mennyei ajándékoddal tégy jó keresztény szülőkké bennünket. Amen


SZÜLETENDŐ BABÁNKRA VÁRVA
Köszönjük és hálát adunk Urunk, hogy megajándékoztál azzal a lehetőséggel, hogy részt vegyünk az élet teremtésében. Kérjük Urunk oltalmazd és vezesd életünk gyümölcsét, melyet ebbe a megáldott anyaméhbe elrejtettél. Add, hogy a baba olyan gyermekké nőjön és fejlődjön, aki erős, egészséges és gyönyörű.
Időnként nehezen hisszük el, hogy ez a gyermek, a mi gyermekünk – most él és növekszik mélyen ebben az anyaméhben, hogy a kicsi szíve élettel lüktet, hogy befogadja és idővel ajándékozza a szeretetet, hogy a pici agya titokzatosan fejlődik és készül a bölcsesség befogadására. És kicsi teste fejlődik, előkészíti önmagát az élet örömeire és nehézségeire.
Minden kicsi végtag erősen növekszik – a lábak az élet kalandjainak végigjárására, a karok az élet örömeinek átölelésére.
Ebben a gyermekben Urunk isteni ajándékot adsz nekünk. Köszönjük őt neked, hálát adunk Neked érte. Amen
(Renee Bartowski: Imák házaspárok számára)
Hálát adunk, Urunk a megfogant életekért, köszönjük, hogy plébániai közösségünk ezáltal is egyre gyarapodik. Segítsd a leendő szülőket, hogy szeretettel és felelősséggel készüljenek kisbabájuk születésére. Add, hogy a gyermekek megfelelően fejlődjenek és egészségesen szülessenek meg.
Ajándékozd meg kérünk a gyermekre vágyó házaspárokat kisbabával, hogy együtt örvendezhessenek édesanyáddal a fogantatás örömhírének. Amen 


2. BÉRMÁLKOZÁS UTÁN
Szentlélek Isten!
Íme, a bérmálás szentségében részesültem, s ez által lelkemre kegyelmed eltörölhetetlen jelét nyomtad. Köszönet, áldás és magasztalás ezért Neked! Fejtsd ki e szentség erejét bennem, tarts meg az igaz Istentől származó kinyilatkoztatott hitben, erősíts a keresztény reménységben, lángoltasd bennem szeretetednek tüzét, hogy keresztény kötelességemhez hű maradjak, egyházamnak, plébániai közösségemnek tevékeny, tanúságtevő tagja tudjak lenni, a bűntől óvakodjam, minden jóban gazdagodjam. Állj mellettem a kísértésben, vigasztalj, segíts bánatomban, és ne hagyj el utolsó órámon sem. Erősen fogadom, hogy sugallatodat mindig követni fogom, tanácsodnak engedelmeskedem, szent kegyelmeddel soha vissza nem élek; ezt fogadom az Úr Jézus Krisztus által, ki Veled és az Atyával egy Isten, és uralkodik mindörökkön örökké.  Ámen.


3. SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE - HÍVEK KÖNYÖRGÉSE
PAP: Őseink régi buzgóságával forduljunk mennyei Atyánkhoz!
1. Istenünk, te Szent Istvánban, Boldog Gizellában és Szent Imrében az első magyar család szent eszményképét adtad nekünk, segítsd a magyar családokat, hogy őket követve a szent élet útján járjanak!
2. Szent István a tőled kapott királyi és atyai tekintéllyel „Intelmek"-ben buzdította fiát, add, hogy tanítása szerint mi is jó keresztények és magyarok legyünk!
3. Szent István nemcsak szavával, hanem elsősorban példájával nevelte családját és nemzetét, segítsd a mai szülőket és nevelőket, hogy az ifjúságnak az élet minden területén jó példát mutassanak!
4. Szent István király tőled kapott hivatásának tekintette fiatal nemzete megtérítését, adj ifjúságunknak készséges lelkületet az isten- és emberszeretet megvalósítására!
5. A te erőddel István király bőkezű volt a szegényekhez, és megbocsátott az ellene lázadóknak, add, hogy mi is tudjunk jóságosak lenni a rászorulókhoz, és megbocsássunk az ellenünk vétőknek!
6. Halála előtt Szent István király a Nagyboldogasszony oltalmába ajánlotta népét és annak jövőjét, a mennybe felvett Szent Szűz közbenjárására fogadd az égi hazába elhunyt testvéreinket!


4. Imádság internetezés előtt
Gondviselő Istenünk! Te biztattál bennünket, hogy hajtsuk uralmunk alá a Földet, a Te Szentlelked sugalmazta azt is, hogy minden szabad, de nem minden használ nekem. Kérlek, vezesd érdeklődésemet; hogy azokat a dolgokat kutassam, melyek használnak nekem, s amelyekkel használni tudok társaimnak; azt keressem, ami Hozzád vezet, minden tudás birtokosához. Adj érzékenységet, hogy korunknak ezzel a nagyhatású eszközével úgy éljek, ahogy Fiad követőjéhez méltó és illő. Áldd meg törekvésemet, hogy felebarátaimmal kapcsolatba kerülve segítségükre lehessek, velük szolidáris, őket megértő, befogadó lehessek, hiszen mindenkinek csak az az elég jó, ha szeretik. Légy velem, hogy én is veled lehessek. Ámen. (Gyorgyovich Miklós)
 
Ima tévénézés előtt
Istenem! Nincs időm átfutni a műsorfüzetet sem, csupán néhány percem van, melyet a képernyő előtt tölthetek. Kérlek, segíts, hogy fantáziámat az ragadja meg a kínálkozó adásokból, ami érték, ami Neked is kedves. Kérlek, ülj mellém és irányítsd te a keresőt, ha úgy gondolod, nem nekem való; ami látható. Adj szívet, hogy együtt örüljek az örülőkkel, együtt érezzek a szenvedőkkel; felviduljak magam is egy szép tánc, egy jó zene, néhány jó szó hallatán. Ha Te velem vagy, megbeszélhetjük a látottakat. Közelebb kerülhetek így másokhoz, megigézhetnek a hírek, és elindíthatnak a segíteni akarás útján. Add, hogy így legyen, és súgd meg azt is, hogy mikor kapcsoljam ki a tévét. Ámen. (Gyorgyovich Miklós) - 
(Forrás: A SZÍV 1999. február)


5.  II. János Pál pápa újévi imája
Bátorságos Szűz,
áraszd belénk a lelkierőt és az Istenbe vetett bizalmat,
hogy minden akadályt le tudjunk győzni,
mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk.
Taníts minket, hogy keresztény felelősségérzettel bánjunk a világ dolgaival
Isten országa, az új ég és az új föld eljövetelének örvendező reményében.
Te, aki az imádkozó apostolokkal
ott voltál az Utolsó Vacsora termében,
várva a Lélek pünkösdi eljövetelét,
esdd le az Ő megújult kiáradását minden hívőre,
hogy hivatásuknak és küldetésüknek
mindenben megfeleljenek,
mint az igazi szőlőtő szőlővesszői, melyek arra hívatottak,
hogy mind több gyümölcsöt hozzanak a világ életéért.
   
                                                                    /II. János Pál: Christifideles laici 64./


6. Szentlélek! Szeretet Lelke, az Egyház Lelke!

Segíts, ma is
- hogy teljes szívvel, teljes elmével és teljes erővel tudjam szeretni a Szeretet-Istent, magamévá téve akaratát,
- hogy szeretni tudjam minden felebarátomat,
- hogy a lehető legtökéletesebb módon meg tudjam élni testvéreimmel a kölcsönös szeretetet, Jézus új parancsát – "ahogy én szerettelek titeket"
- hogy a kölcsönös szeretet által arra törekedjem, hogy a lehető legtökéletesebb módon megvalósuljon köztünk az egység,
- hogy próbáljam meg mindig élőn tartani Jézus jelenlétét magunk között – "ahol ketten, vagy hárman...",
- hogy ma különösen is tudjam szeretni és próbáljam bensőmben megélni a keresztre feszített és elhagyott Jézust – "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem"?
- hogy tegyek meg mindent azok érdekében, akiknek helyzete az Ő fájdalmas elhagyatottságára emlékeztet,  mint a csalódottaké, reményteleneké, elárultaké, tévelygőké, bűnösöké, Istentől távol élőké, árváké, elszakadottaké!
- hogy a szeretet arra indítson, hogy legyőzzek minden lehetséges széthúzást, ami csak előfordulhat az Egyházban, hogy szűnjön meg minden megosztottság a keresztények között,
- hogy megszilárdítsam az egységet Jézussal és egymás között,
- hogy egyre hasonlóbbá váljak Jézushoz: úgy gondolkozzak, akarjak, szeressek, ahogy Ő – táplálkozva az eucharisztikus Jézussal és táplálkozva Isten Igéjéből, életté váltva és egymással megosztva a tapasztalatokat,
- hogy utánozzam Máriát, az ő útját járva, minden kisebb vagy nagyobb közösségben életre híva és megerősítve Krisztus misztikus jelenlétét,
- hogy Máriát szemléljem, aki fájdalmasan elszakadt Fiától Jézustól, aki mindenkinél jobban tudta utánozni a keresztre feszített és elhagyott Jézust,
- hogy élő tagja legyek az Egyháznak a mindig megújított kölcsönös szeretet által és az Egyházba való teljesebb  bekapcsolódás által, a legmélyebb és átérzett fiúi egység által a Pápával, és a püspökökkel, az apostolok utódaival,
- hogy a legszentebb Szűz különleges oltalma alá helyezve magam, mint modellt tudjam utánozni, hasonlóvá válva hozzá és szeretve őt, mint anyámat, mint az Egyház és minden ember anyját, az egység anyját.
Szentlélek! Szeretet Lelke, az Egyház lelke! Segíts, ma is! Ámen.

7. EGYHÁZKÖZSÉGÜNKÉRT
Istenünk!

Te az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházat

az egyházközségekben teszed láthatóvá,

amelyek szerte az egész földön

úton vannak az örök haza felé.

Add meg kegyesen népednek, hogy pásztorával eggyé forrjon,

az evangélium és az Oltáriszentség által egyesüljön a Szentlélekben,

és így méltón képviselje népednek világot átfogó közösségét,

jellé váljék a világ számára,

és Krisztust vigye az emberek közé. Ámen


Add Urunk, hogy ebben az Egyházközségben

éljen és mindig fennmaradjon a hit sértetlensége,
az erkölcsös élet, a testvéri szeretet és a tiszta vallásosság.
És amint Fiad Testével és szavával folytonosan élteted,
kormányozd is szakadatlan gondviseléseddel. Ámen.

Istenünk, Te megadod nekünk, hogy látható szentélyt építsünk,
mely Isten és ember kegyelmi kapcsolatának csodálatos jelképe és színhelye,
és ide várod jóságos atyai szívvel az élet zarándok útját járó népedet.
Te itt építesz minket élő templommá,
és gyarapítod, a világszerte elterjed Egyházat, Krisztus Testét.
Köszönjük templomunkat, ahol már annyi kegyelem áradt felénk!
Köszönjük, és áldd meg mindazokat,
akik templomunkért, közösségünkért sokat fáradoztak, tesznek!
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

8. BÁNATIMA
Istenem, szeretlek Téged, és ezért szívemből bánom,
hogy sokszor nem Téged választottalak.
Ígérem, hogy segítségeddel a jóra törekszem,
és a bűnt kerülöm.


9. Foucauld atya imája:
Atyám, átadom magamat Neked,
tégy velem tetszésed szerint.
Bármit teszel is velem,
megköszönöm,
mindenre kész vagyok,
mindent elfogadok,
csak akaratod bennem
és minden teremtményedben beteljesüljön.
Semmi mást nem kívánok Istenem.

Kezedbe ajánlom lelkemet,
Neked adom Istenem,
Szívem egész szeretetével, mert szeretlek,
És mert szeretetem igényli,
hogy egészen Neked adjam át magam,
hogy végtelen bizalommal
egészen kezedbe helyezzem életemet,
mert Te vagy az én Atyám.  Amen


10. Teréz anya imája a kereszt alatt:
Szabadíts meg, ó, Jézus,
a vágytól, hogy szeressenek,
a vágytól, hogy magasztaljanak,
a vágytól, hogy tiszteljenek,
a vágytól, hogy dicsőítsenek,
a vágytól, hogy előnyben részesítsenek,
a vágytól, hogy kérjék véleményemet,
a vágytól, hogy helyeslésre leljek,
a vágytól, hogy népszerű legyek;

a félelemtől, hogy megaláznak,
a félelemtől, hogy megvetnek,
a félelemtől, hogy megütnek,
a félelemtől, hogy megrágalmaznak,
a félelemtől, hogy elfelejtenek
a félelemtől, hogy bántanak,
a félelemtől, hogy kigúnyolnak,
a félelemtől, hogy meggyanúsítanak!  Amen


11.  Assisi Szent Ferenc imája:
"Uram tégy engem a békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda megbocsájtást, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kétely, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol szomorúság, oda örömet."


12.  Adj Uram humorérzéket, hogy jókedvű lehessek,
hogy megértsem, ha csupán viccről van szó.
Add, hogy érjenek kis örömök az életben,
s ezeket tudjam megosztani másokkal.
Adj tiszta lelket, érzékenyt minden iránt,
ami tiszta és nemes.
Olyan lelket, mely a gonosz láttán nem retten meg,
hanem keresi az eszközöket mindent újra helyrehozni.
Olyat, mely nem nyafog és sosem panaszkodik.
S végül add, hogy jó legyen az emésztésem,
de legyen is mit emésztenem. (Mórus Szent Tamás)


13.  SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS I.

Nagy dicsérettel magasztaljuk a mindenható Atyaistent, aki azt akarta, hogy minden nemzedék ünnepelje Fiának Anyját, Máriát. Kérjük könyörögve: Járjon közben énünk a Kegyelemmel teljes!
1. Csodatevő Istenünk, te a szeplőtelen Szűz Máriát testben és lélekben Krisztus mennyei dicsőségének részesévé tetted, gyermekeid szívét is irányítsd ugyanazon dicsőség felé!
2. Te Máriát anyánkul adtad. Közbenjárására gyógyítsd a betegeket, vigasztald a szomorúakat, bocsáss meg a bűnösöknek, nekünk, mindnyájunknak pedig adj üdvösséget és békét!
3. Te Máriát az irgalom Anyjává tetted, engedd, hogy a veszélyben forgók érezzék az ő anyai szeretetét!
4. Te azt akartad, hogy Jézus és József házában Mária családanya legyen, közbenjárására add, hogy minden anya ápolja a szeretetet és a szent életet saját családja körében!
5. Te Máriát a mennyország Királynőjévé koronáztad, add, hogy a megholtak, a szentek seregével együtt örökre örvendezzenek országodban!


14. /Szükségem van rád – John Henry Newman szavai/

Uram, szükségem van Rád, hogy hálát tudjak adni.
Mert nem akarom, hogy csak az én szempontjaim alapján, amit jónak és hasznosnak ítélek meg, csak az alapján adjak hálát Neked. A Te erősséges szempontjaidra, az evangélium gyöngyszemeire is szükségem van, mert nélkülük alaptalan az életem, értelmetlenek a küzdelmeim.
Uram, szükségem van Rád, hogy áldva magasztaljam a pillanat töredékét, amikor elcsendesül bennem a lüktető és nyüzsgő jelen. Amikor jelenléted áldott hangján, megszólal bennem a Te Lelked, melyet a világ kezdetétől fogva nekem készítettél, melyet fogantatásom pillanatában örökké nekem adtál, hogy a soha, semmivel össze nem téveszthető hangom, amit nekem adtál, ezen a hangon szóljak hozzád, én igaz Atyám.
Uram, szükségem van Rád, hogy felfedezzem a jeleket, amiket elrejtettél és felfedtél. Amikor úgy éreztem egyedül vagyok, engedted, hogy lázasan keressem a szeretet mélységét, mely sohasem abban tündöklik, hogy teljességgel magához ölel, hanem mert éjt nappallá téve, fényében megkereshetem, ami elveszett, meglelhetem, mely kezemből, életemből észrevétlenül kigurult, valamikor mikor figyelmetlen voltam és erőtlen, gyönge és esendő.
Uram, szükségem van megerősítő, lelkesítő szavaidra. A te szavadra megtelik életem örömmel és derűvel. Eloszlik minden baljóslatú, kísértő hang. Nélküled életem sötétség és szomorúság, veled halálom is kikelet és rügyfakadás. Jó tudnom, hogy sohasem voltam, lehetek nélküled, hisz kívüled semmi sem lehet, mert minden Benned van.
Uram, Rád van szükségem, mikor a semmi egésznek tűnik, amikor a rész a teljesség álruhájában tetszeleg, amikor a hamis, csupán csalafinta, és a gőg szinte gyermeki játék, amikor a tudatlanság bárgyú, a hatalom szelídnek tűnő, amikor a hóhér sír és az akasztott mosolyog, amikor a bűn templomaiban az ember csak számadat, statisztikai jel, amikor az elvágyakozóknak nincs tovább és az elbotlókat dühösen ütlegelők szidalma az égig hatol, akkor is adj kapaszkodót az embernek, bizalmat a megtörteknek, erőt az erőtlennek, ételt és italt az éhezőnek és szomjúhozónak.
Uram, szükségem van Rád. Gyermekként nem ismertelek, kamaszként lángolt a szívem érted, fiatalként követésedre szegődtem és titokzatos titkok sáfárává felkentél. Utammá a te utad vált, boldogságommá, hogy közeledben lehetek, örömömmé, hogy helyet készítettél.
Uram, azt az utolsót országodban, engedd most szóval és ígérettel lefoglalnom. Engedj majd magadhoz és magamhoz, hogy önmagamhoz ne legyen szükségem Rád. De addig is, had mondjam ezerszer és ezerszer, hogy szükségem van Rád.

15. Hívek könyörgése a Család Évében (a Püspöki Konferencia levele alapján)

1. Urunk, segíts, hogy a Család Évében plébániai közösségünkben megismerjük és fölvállaljuk a családok örömeit és gondjait! Ez az év lehessen valóban szent idő a családokért végzett szolgálatunkban! – Hallgass meg, Urunk!
2. Istenünk, add, hogy keresztény családjaink legyenek a közös hit, a közös imádság otthonává. Add, hogy családjaink élete vonzó példa lehessenek mások számára is! – Hallgass meg, Urunk!
3. Urunk, add, hogy megálljon népességfogyásunk és áldásnak tekintsük a gyermekeket! Különösen kérünk kismamáinkért (…név szerint említsük őket)! Kérünk azokért a családokért, akik szeretnének gyermekáldást! – Hallgass meg, Urunk!
4. Istenünk, add, hogy képesek legyünk megosztani egymással ünnepeinket és gondjainkat, segítsük egymást munkával, személyes jelenléttel, tapasztalataink átadásával, és anyagiakkal is! – Hallgass meg, Urunk!
5. Urunk, segíts, hogy olyan családi közösségeket tudjunk építeni, amelyek gyerekruhával, bútorral, baráti szóval, betegek ápolásával nap mint nap segítik egymást! – Hallgass meg, Urunk!
6. Istenünk, add, hogy fölvállaljuk a nemzedékek közötti összetartást, gondunk legyen a magányosokra, az idősekre és a betegekre is. Különös figyelemmel és szeretettel kísérjük azok kereszthordozását, akik súlyosan fogyatékos gyermekeket nevelnek! – Hallgass meg, Urunk!
7. Urunk, adj erőt, hogy bátorítani tudjuk azokat is, akiknek megtört a családi életük, hogy képesek legyenek kitartani a hitben és az Egyházzal való közösségben! – Hallgass meg, Urunk!
8. Istenünk, add, hogy a fiatalok merjék vállalni az életre szóló elköteleződést a házasságban! Kérünk jegyeseinkért (…név szerint említsük őket)!  – Hallgass meg, Urunk!
9. Urunk, add, hogy kövessünk a Szentcsalád és az első magyar szent család, Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre herceg, valamint Boldog Batthyány-Strattmann László példáját! – Hallgass meg, Urunk!

16.
Mennyei atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért.
Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család - Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre- példája nyomán szeretetben és örömben élhessünk!
Kérünk, segítsd a házaspárokat küldetésük teljesítésében, hogy az élő hitet tovább adhassák!
Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit csírája!
Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és Jézus ismeretében: a házasság előtt állók pedig tisztán megélt szerelemmel készüljenek arra!
Növeld a házastársak között a szeretetet, és a hűséget. Kérünk azokért, akik házasságukban nehézségekkel küzdenek. Fogadd hálaadásunkat a hűséges, életre nyitott és örömteli házasságért! Álld meg nemzetünk minden családját!
Adj belső békét az özvegyeknek és egyedülállóknak, a kudarcoktól szenvedőknek!
Adj bölcsességet és kitartást a családokért fáradozó világiaknak, püspököknek és papoknak. Világosítsd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék mit kell tenniük a család és a haza javára.
Szabadítsd fel szívünket a szolgáló szeretetre, a szent család segítségével: József és Mária közbenjárására a Te Fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által.  Ámen


17. Szentlélek! - mindenütt, ahol Jézus megtestesül, Általad történik:

Általad öltött testet az Ige a Szentírásban,

Általad testesült meg Ő Máriában,

Általad egyesülünk Vele, s titokzatos Testével a keresztségben,

Általad változik át a kenyér az Ő testévé a szentmisében,

Általad jelenik meg Ő közöttünk, ha nevében összejövünk; add, hogy Általad bennem - és köztünk - is egyre jobban megtestesüljön Jézus!

Szentlélek Isten! Te azt tudod betölteni, abban tudod kialakítani Jézust - aki vár Téged. Add, hogy várjalak: hogy következetesen kialakítsam életemben a Rád várakozó csendes imák idejét. Add vágynom arra, hogy szent legyek: hogy Jézus, a Szentháromság éljen bennem, - Általad. Segíts, hogy minden imámból azzal az elhatározással induljak, hogy - segítségeddel - akarok egyre jobban úgy látni, úgy ítélni, úgy cselekedni, úgy beszélni, mint Jézus; hogy Ő maga láthasson, cselekedhessen, beszélhessen bennem.

Szentlélek! Te eltöltötted Máriát, mert hallgatott hangodra, s igent mondott hívásodra.

Szeretnék ma én is igent mondani minden hívásodra: a lefekvésben és felkelésben, imában és tanulásban munkában és pihenésben, - igen lenni családomnak és felebarátaimnak. Szeretném ma mindig, azonnal és örömmel megtenni, amit kívánsz, - amit tennem kell. Hogy Jézus megtestesülhessen, növekedhessen bennem is.

Szentlélek, Te Istennek kiáradó, önmagából kilépő szeretete vagy.

Abban tudsz élni, s azt tudod elvezetni a teljes szabadságra, aki nem zárkózik magába, aki - ahogyan Mária elindult Erzsébethez - kilép önmagából, s elindul mások felé. Szeretnék ma én is kilépni magamba-zártságomból, s elindulni, hogy szolgáljam testvéreimben is Jézust.

Szentlélek, a küldetés, a tanúságtétel Lelke!

Szítsd fel bennem a felelősséget minden embertársam iránt! - Add, vágynom, hogy Jézus éljen bennem, vágynom, hogy az Ő jelenlétét és tüzét hordozzam a világban.

Szentlélek, minden közösség Lelke, az egység Lelke: Az Atya és a Fiú kölcsönös Szeretete!

Segíts ma mindent megtennem azért, hogy ahol Krisztusban testvérekkel találkozom, a kölcsönös szeretet uralkodjék közöttünk, s ezáltal ott lehess Te, és Általad Jézus: s így az emberek megismerhessék a Szeretet-Istent, a Szentháromságot, - s Jézust, aki közöttünk él. S add, hogy ma bárhová megyek, az embertársaim közötti egységet szolgáljam; s ahol széthúzás uralkodik, oda Jézus által és a Te erődben a megbocsátást, az újrakezdést, az egyetértést vigyem.

Szentlélek Isten, a kereszten kiárasztott Lélek!

Jézusnak a keresztig kellett odaadnia önmagát, hogy elküldhessen Téged, s így megszülethessék a közösség Általad és Benned: az Egyház. Add, hogy ma minden fájdalomban felismerjem és átöleljem Jézust; s így általam is kiáradhass: és megújulhasson Benned a közösség amelyben élek, és az egész Egyház. Szentlélek Isten, a szabadság és az öröm Lelke, a remény Lelke!

Add biztosan és szabadon remélnem, hogy az Általad bennem élő Jézus nagyobb dolgokat tud végbevinni bennem, mint amire én - folyton újra eleső gyöngeségemben - valaha is képes volnék; add hinnem és remélnem, hogy ha átadom magam Neked, Te új - Jézussal egyesült - szívet és új lelket adsz belém; add, hogy tudjak hálaadó örömmel remélni végtelenül nagy tetteidben: tudjam remélni, hogy a bennem növekvő Jézus által is meg akarod újítani a közösséget, amelyben élek és Egyházadat és a Föld színét.

Szentlélek, a tűz lelke!

Keltsd Jézussal egyesült életre a lelkeket, s tégy engem is Jézus tüzének hordozójává.  Ámen     (Chiara Lubich)


18. HAZÁNKÉRT

Ravasz László: Imádság a hazáért
Örökkévaló Istenem! Köszönöm Neked, hogy magyarnak teremtettél és megengedted nekem, hogy e nép szenvedéseiben, gyászában, dicsőségében és szégyenében részt vegyek. Vallom előtted bűneinket, amelyek az én bűneim is: szívünk kemény, értelmünk balgatag, hitünk ingadozó és a lelkünk pártos. Meghajtjuk fejünket ostorod alatt és vezekelünk a porban és hamuban.
De ígéreteid igazak és ámenek. Hisszük, hogy szövetséget kötöttél velünk és atyáinkkal és tudjuk, hogy az ég és föld megrendülhet, de ezt a szövetséget Te meg nem rontod soha. Hisszük, hogy ha Hozzád térünk és Te leszel egyetlen Urunk, feltámad a mi világosságunk.
Könyörgök Hozzád, töltsd ki Szent Lelkedet erre a népre! Tartson bűnbánatot böjtöléssel, sírással és kesergéssel és úgy térjen meg Hozzád, a mi Istenünkhöz, mert könyörülő és irgalmas vagy Te, késedelmes a haragra és nagykegyelmű.
Vidd ezt a népet üdvösséges önismeretre, hogy lássa meg bűneit és gyűlölje meg; forduljon el attól, ami vesztét okozta s tegye rá életét a Te ígéretedre.
Gyomlálj ki közülünk minden pártosságot, ellened való lázadást és egymás közötti viszályt és növeld meg a mi hitünket történelmi hitvallásunkban és emberi méltóságunkban.
Legyünk a Te néped; és ne lehessünk másképpen magyarok, csak mint a Te néped.
Kezedben van nemzetünk jövendője. Nem kutatjuk, mit hoz, csak Te magad jöjj. Egyengetjük a Te ösvényeidet és készítjük számodra az utat. Imádkozó magyarok tábora egyre nő, szentséges öltözetükben siet a Te néped a Te sereggyűjtésed napján. Királlyá koronázzuk magunkat és népünk felett a Te Szent Fiadat és nemzeti jövőnket, egész történelmünket odaszenteljük a Te dicsőségedre. Szánj meg és válts meg minket, óh Szenteknek Szentje! Ámen

Istenünk, hálát adunk NEKED, hogy történelmünk alakításával meghívást kapott népünk az igaz hitre. Köszönjük, Urunk, hogy minden hűtlenség ellenére kiemeltél bennünket a bajból, kivezettél minden kilátástalanságból. Az elpártolás, lanyhaság, divatos anyagelvűség kísértése ma sem múlt el a fejünk fölül. Ezért kérünk, Istenünk, fogadd el engesztelésünket és fékezd meg a ránk leselkedő erkölcsi veszélyeket.Engesztelünk TÉGED, Istenünk, népünk történelmi botlásaiért.
- I r g a l m a z z   n é p ü n k n e k,   U r u n k!  (ism.)
- A pogánysághoz véres harcok árán való ragaszkodásért.
- Árulásainkért.
- Türelmetlenségeinkért.
- Ellenségeskedő nagyravágyásunkért.
Fölösleges harcainkért.
Egyházaddal való szembefordulásainkért.
Engesztelünk Téged az igazságtalan uralkodóink bűneiért.
A társadalmi igazságtalanságokért.
A köztünk élő szegények és nyomorultak cserbenhagyásáért.
A házasságtörésekért, paráznaságokért.
Az elpusztított magzatokért.
Az egymással és másokkal szembeni becstelenségekért.
Minden esetért, amikor vagy vert, vagy ölt a magyar.
A cserbenhagyott vidékek népének lelki felkarolásának elhanyagolásáért.
Trianon tragédiájának elfelejtéséért.
Elszakadt területeink magyarságának elhanyagolásáért.
A fasizmussal való megalkuvásért.
A kommunizmussal való megalkuvásért.
A liberalizmus befogadásáért.
A hitélet elhanyagolásáért.
A magyartalan divatok bálványozásáért.
A magyarság és a kereszténység ellenségeinek támogatásáért.
Az egymás közti széthúzásért, féltékenykedésért.
Környezetünk védelmének és gondozásának elhanyagolásáért.
A szellemi kincsünkben való művelődés elhanyagolásáért.
Minden meggondolatlan gyűlölködésért.
Az egyéni haszonlesések rombolásáért.
Az ifjúság hitre és magyarságra nevelésének elhanyagolásáért.
Minden szentségek nélkül felnőtt gyermekért, fiatalért.
A részegeskedésekért, amelyek nemzetünkre szinte háborús csapást mérnek.
A kábítószerek elterjedése elleni harcban történt meghátrálásunkért.
Minden fajtalanságért, embertelenségért, természetellenességért.
A nemzeti elkényelmesedésért.
Minden családi béke elhanyagolásáért.
Főpapjaink, papjaink megrágalmazásáért.
A templomainkról való gondoskodás elmulasztásáért.
A papi és szerzetesi hivatások visszautasításáért.
A keresztény sajtó elhanyagolásáért.
Betegségükben szentségekkel el nem látott halottainkért.
Beszenteletlen sírjainkért.
Nemzetünk lelki újjáéledésének reményében engesztelve kérünk:
 - I r g a l m a z z   n é p ü n k n e k,   U r u n k!
                                                (IMA- ÉS OLVASÓKÖNYV A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÁMÁRA)
------------------
Boldogasszony Anyánk - (Régi magyar himnusz)

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk :
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Ó Atya Istennek kegyes, szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Kegyes szemeiddel tekints meg népedet,
Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Sírnak és zokognak árváknak szívei,
Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei. Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Vedd el országodról, ezt a sok ínséget,
Melyben torkig úszunk. Ó nyerj békességet.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget,
Magyar nemzetedből a hitetlenséget.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltenek,
Úgy minden magyarok most is dicsérjenek.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,
Szent László király is minket reád bízott.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Sokat Fiad ellen, megvalljuk, vétettünk,
De könyörögj értünk, s hozzája megtérünk.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Jézus Fiad előtt hajts térdet érettünk,
Mert ha nem cselekszel egy lábig elveszünk.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
A te szent Fiadnak s Szentlélek mátkádnak.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!
-------------------------------------
Himnusz
A magyar nép zivataros századaiból
Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Balsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!
   
Hányszor zengett ajkain
Ozman vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Bújt az üldözött, s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger fölette.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virul
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.
   
Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Balsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!
Kölcsey Ferenc (Cseke, 1823. január 22.)
---------------------------------------------------
Magyarország felajánlása
Ó mennynek és földnek dicsőséges királyné asszonya, a mindenható Atyaisten fogadott leánya, Jézusunk, Urunk, Megváltónk szentséges anyja, a Szentlélek Isten tiszta jegyese, Magyarország örökös és kegyelmes asszonya, szeplőtelen szép Szűz Mária, íme nagy alázatossággal borulok szentséges lábadhoz, aki az élet gyümölcsét hoztad e világra.
Tehozzád folyamodik bűnös fejem, ó irgalmasságnak anyja, mert áldott vagy te az asszonyok között, sőt magasan fölülmúlod mind a szenteket és angyali karokat; hisz a te szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus maga után a legmagasabb székbe helyezett a mennyei paradicsomban. Te követed, drágalátos szép rózsa, mint a szent szüzek közt a legelső, a mennyei bárányt és dicsőséges lábaddal az örökkévaló illatos kertben sétálsz; neked szolgálnak gyönyörűséges énekkel a mennyei szép karok; téged ölelget a királyok királya, Jézus Krisztus, mint édes anyját, mindenek fölött való szeretettel.
Ily dicsőségben ne feledkezzél meg bűnös szolgádról, hajolj a mi alázatos könyörgésünkre. Tudom, nem született világra ember, aki méltóságodat elégség képen magasztalta volna; de tudom azt hogy a te kegyességed oly nagy, hogy valaki tehozzád szívből folyamodott, soha meg nem csalatkozott, s ha valaki benned bízott, azt soha el nem vetetted magadtól.
Erre nézve én is nagy bízvást járulok elődbe, ó csodálatos szent Szűz, nagy alázatossággal kérve, fogadd szokott kegyelmességgel szeretetemet, hódolatomat és szívbeli buzgóságomat, amellyel kívánnám, bárcsak angyali elmével dicsérhetnélek. De mivel ez sem elégséges a te dicsőséged kellő kinyilvánítására, mást nem mondhatok, hanem rövid szóval azt vallom Szent Anzelmus egyháztanítóval, hogy semmi tehozzád hasonló nincs, mert ami tenáladnál nagyobb, az egyedül az Isten, ami náladnál kisebb, az minden, ami nem Isten.
Engedd meg tehát, hogy úgy, amint tehetségemtől telik, dicsérhesselek téged. Örök hűséget fogadván anyai jóvoltodnak, íme fölajánlom elmémet, szívemet, minden ügyes-bajos dolgomat, minden munkámat és imádságomat, éjjelemet, nappalomat, életemet, halálomat.
Oltalmadba ajánlom édes magyar hazámat és nemzetemet, buzgó imádsággal kérvén téged, hogy amint régente, most is hatalmas pártfogásoddal megvédelmezzed, és a te hű magyar népedet, amely magát mindenható Mária családjának vallotta, az egy igaz hitben, melyet dicső ős-eleink vallottak, egyesítsed és szeretetben megtartsad.
Magam részéről igaz lelkemre fogadom hogy ami csak rajtam múlik, megteszek mindent, hogy elfordítsam hazámról az isteni igazság büntető ostorát; valahol csak szerét tehetem, a sok bűnt megszüntetem, az igaz hitet szóval és tettel vallom s megvédem minden áron, és tiszta szívvel rajta leszek, hogy megadjuk neked híven azt a tiszteletet és szeretetet, melyet atyáinktól örököltünk és mellyel neked nemcsak mint keresztények, hanem kiváltképpen mint magyar nép tartozunk; ó kegyes, ó gyönyörűséges, ó édes szép Szűz Mária. Ámen.  - (Esterházy Pál nádor imája 1895-ben)


19. A SZENTLÉLEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA MAGYARSÁGUNKÉRT
Urunk, Mennyei Atyánk! Minden érték és minden nemes emberi szándék Tőled származik, mellyel Szentlelked által igyekszel testvérré, a nemes lelkű gondolkodásban közösségbe vonni minket. Kérünk, gyarapítsd népünk körében az igazlelkűséget, a tiszta és építő kultúrát és a lelkes igényességet és érdeklődést mindezek iránt.
Áraszd ki nemzetünkre, Istenünk a Pünkösdkor apostolaidra elküldött Vigasztaló Lelket, amely őket is reménnyel, lelkesedéssel és bölcsességgel halmozta el.
- KÜLDD EL MAGYAR NÉPÜNKRE SZENTLELKEDET, URUNK! (ismételjük)
Add, hogy minden felszínes és romboló hatással szemben azt válasszuk, ami bölcsességet, lelki kifinomultságot nyújt és Hozzád vezet.
Adj fiataljaidnak kedvet a tanuláshoz, a műveltséghez, a szellemileg igényes élethez.
Adj ellenállókészséget a szabadelvűséggel, erkölcsi szabadossággal, önkényes vallási fantáziálással szemben! Áldd meg művészeink, tudósaink munkáját, hogy a Te gondolataidat közvetítsék munkájukkal, és az embereket igyekezzenek összhangba hozni a teremtett világgal.
Add, hogy a művészet minden területén előtérbe  kerüljön a keresztény-nemzeti eszmevilág, ezáltal pedig a valóságos esztétikai értékrend.
Ne engedd, Urunk, hogy a közszellem megmérgezői, a konkolyt vető emberek, háttérbe szoríthassák a Te bölcsességedet és dicsőségedet tükröző, Tőled tehetséget kapó egyéniségeket.
Ne engedd, Urunk, hogy a tudomány a pénzvilágot és a hatalmat szolgálja, inkább add, hogy megfelelő etikai iránnyal az emberiség és a nemzet fejlődését segítse elő.
Adj családjainknak természet szeretetet, hogy ezáltal teljesebben fogadhassanak be Téged, ajándékozó, teremtő Atyánk mindennapi életükbe. Segítsd a szülőket, hogy tudatosan odafigyeljenek gyermekeiknek a Te örök törvényeid szerinti nevelésére.
Adj türelmet a szülőknek, hogy szeretettel tudjanak távol tartani gyermekeik életétől minden ostromló, káros hatást.
Adj bölcsességet, és minél nagyobb hozzáértést a nevelőknek, pedagógusoknak a tudás helyes szemléletben való átadásához.
Add, hogy gyermekeinkkel, ifjúságunkkal foglalkozó pedagógusaink valóban erkölcsi példaképeink lehessenek.
Adj fiataljainknak igaz, hűséges és jó barátságokat!
Adj fiataljainknak, olyam tiszta és a Te országoddal összeegyeztethető szerelmet, amely boldog családi életek bölcsője lehet.
Adj a házastársaknak következetességet mindabban, amit házassági esküjükben megfogadtak.
Add, hogy családjaink sejtekként Egyházad megjelenítői és jelei lehessenek a közös imádság, erkölcsi rend és a szentségek közös és rendszeres vétele által.
Adj nemzetünknek szenteket, akiknek példája lelkesíti és helyes irányba tereli a közgondolkodást.
Adj nemzetünknek olyan vezéregyéniségeket, akikre felnézhetünk, mert a Te erődet és a Te gondolataidat tükrözik a közigazgatásban, a történelem formálásában is!
Adj békés és fegyelmezett rendet a társadalomnak, amely alkalmat ad arra, hogy mindenki lelkiismerete szerint élhessen.
Istenünk, Atyánk, jónéhányszor érezzük úgy, hogy már csak a Te erőd segíthet Nemzetünk fönnmaradásához. Kérünk, vezess minket benső megújuláshoz, hogy sorsunk a helyes és Neked tetsző eszmék felszításával alakuljon tovább a megerősödés felé. Ámen.
(IMA- ÉS OLVASÓKÖNYV A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÁMÁRA, 855-7.o.)

20. Édesapák imája Szent Józsefhez
Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, köszönöm feleségem, és köszönöm gyermekeimet, akikkel megajándékoztál. Most Szent József életét példának tekintve kérlek:
- Adj nekem hitet és érzékeny lelket, hogy megértsem nekem szánt üzenetedet.
- Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem, hogy megfeleljek házastársi és szülői hivatásomnak.
- Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani, amit rólam elgondoltál akkor is, ha nem értem.
- Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen. Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét.
- Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel, hogy gyerekeink számára életem példája vonzó legyen a követésre.
- Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet: szavaimból, és tetteimből megismerhessék az igazi szeretetet. Tudjam munkára, becsületességre, igazmondásra, szerénységre, rendre, fegyelemre, kötelességteljesítésre nevelni őket. Tudják derűs lélekkel elfogadni a szegénységet, testi-lelki megterhelést. Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, elviselni, ha nem az o akaratuk teljesül.
- Segítsd gyerekeinket, hogy növekedjenek testi-lelki egészségben, bölcsességben úgy, hogy neked is kedved teljék bennük. Ragaszkodjanak hozzád, tartsák meg törvényeidet, és szeressék egyházadat. Mindig, a nehézségek idején is érezzék gondviselő, atyai szeretetedet.
- Jóra törekvésükben találjanak segítőtársakra, és védd meg őket a rossz útra, bűnre csábítóktól.
- Tudják értékelni teremtésed csodáját. Az életet mindennél többre tartsák, az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak.
- Mutasd meg nekik leendő házastársukat, akit te választottál nekik. Támogasd őket, hogy hivatásukra: a házasságra vagy a papi, szerzetesi életre, mint szentségre készüljenek, és addig tiszta életet éljenek.
- Vigyázz gyerekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem uralkodjon, és unokáinkat vallásosan neveljék.
- Segíts elfogadni és szeretni gyerekeinket akkor is, ha testileg vagy lelkileg betegek, és nem az általam helyesnek tartott úton haladnak. Te légy a vigaszom. Soha ne szűnjek meg értük imádkozni.
- Segíts, hogy családfői feladataimat, döntéseimet bölcsen és jól elláthassam. Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van.
- Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pontosan, lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzem mások szolgálatára.


Reményik Sándor: József, az ács, az Istennel beszél
Magasságos,
Te tudod: nehéz ez az apaság,
Amit az én szegény vállamra tettél.
Apja volnék, – és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek … , ha szemébe tekintek,
Benne ragyognak nap, hold, csillagok.
Anyja szemei s a Te szemeid,
Istenem, a Te szemeid azok.
Gyönyörűséges és szörnyű szemek,
Oly ismerősek, s oly idegenek …
Ez az ács-műhely … ezek a forgácsok …
Mit tehettem érte? …mit tehetek?
Én tanítottam fogni a szerszámot,
Mégis rá fogják majd a kalapácsot.
Úgy félek: mi lesz?
Most is ki tudja, merre kóborog,
Tekintetétől tüzet fog a műhely,
Tüzet a világ, s egyszer ellobog.
Ó, jó volt véle Egyiptomba futni
S azután is óvni a lépteit,
Fel a templomig, Jeruzsálemig,
Míg egyszer elmaradt …
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja
Borzolta szürkülő szakállamat.
Ezüst nyomot hagyott már akkor is,
Komoly nyomot parányi rózsaujja.
S most olyan más az útja …
Vezetném és O vezet engemet.
Csak azt tudom, a Te utadon jár,
Magasságos,
De ki tudja a Te ösvényedet?
Te vagy az atyja, – én senki vagyok,
Az Evangéliumban hallgatok,
S hallgat rólam az Evangélium.


NAGYSZÜLŐ IMÁJA

Mennyei Atyánk! Te fölötte állsz minden időnek, nincsen benned árnyéka sem a mulandóságnak. Fölfoghatatlan ez számunkra, akiknek olykor egy-egy perc is olyan drága, és a rohanó idő úgy érinti lelkünket, mint ahogyan az őszi szél fodrozza a tó vizét. Megesik, hogy az elmúlás oly erővel szorítja markába szívünket, hogy szinte megszűnik a dobogása. Isten fölötte áll az időnek! Képzeletünkben úgy jelensz meg, mint egy mozdulatlan szikla a hullámverésben. De megelevenedik ez a mozdulatlanság, ha Jézus Urunk tanítása szerint atyánknak szólítunk téged. Milyen különös! Atyám vagy nekem és az én gyermekemnek, sőt az unokáimnak is. Én a gyermekemnek szülője vagyok, s az unokámnak nagyszülője. Te minden nemzedéknek s minden nemzedékek gyermekének mindörökre atyja vagy. Annak is, aki ezer évvel ezelőtt élt, s annak is, aki majd száz év múlva fog megszületni. mindenkinek.
Atyám voltál fiatal koromban, és helyeselted, ha lelkiismeretesen követtem mindazt, amit ifjú értelmemmel helyesnek ismertem fel, helyesled azt is, hogy ma is hűséges maradok ideáljaimhoz, ugyanakkor helyesled azt is, hogy az én unokám nem az én lelkiismeretemhez igazodik, hanem a sajátjához. Te mindig a fiatalokat szereted? Igen, mindig szereted a fiatalokat, ugyanakkor mindig szereted az öregeket is. De egyiket sem akarod a másikkal kicserélni.
Atyánk! Mi olyan nehezen fogadjuk el még az üdvös változásokat is, amelyek pedig szükségesek. Könnyítsd meg számunkra elfogadni a fejlődést, a szüntelen haladást, amely feléd vezet. Add, hogy koromhoz méltóan ne ítéljek elhamarkodottan: legyek mentes attól az előítélettől, hogy valamit rossznak és erkölcstelennek tartsak pusztán csak azért, mert más, mint amit én megszoktam. De őrizd meg biztos ítélőképességemet is, hogyha valami csakugyan akaratoddal ellenkezik – nem az én akaratommal, hanem a tiéddel – akkor azt időben felismerjem, jóakaró szeretettel és teljes felelősséggel intve az óvatlanokat.
Fékezd meg, Uram, nyelvemet, hogy fecsegéssel se legyek környezetem terhére! Ne meséljem el sokadszor is ugyanazokat a történeteimet, de legyek készséges hallgatója mindenkinek, aki előttem akarja kiönteni a szívét. Ne képzeljem, hogy mindenkinél okosabb vagyok, és kíméljem meg őket okoskodásaimtól. Növeld, Uram, önismeretemet, és nevelj alázatosságra! Békés belenyugvással tudjam elfogadni azt, hogy látásom homályosul, hallásom romlik, testi erőm fogyatkozik, s ne akarjam erővel mégis az ellenkezőjét bizonyítani azzal, hogy olyasmire vállalkozom, amire már nem vagyok képes.
Add, hogy kész legyek átadni a helyemet a nálam fiatalabbaknak, és velük együtt tudjak örülni sikereiknek. Ne legyek békétlen és kötözködő, hanem a békesség sugárzója és közvetítője, fájdalmak csillapítója, sebek gyengéd kötözője. derűs öregségem, hálás lelkületem tanúskodjék arról, hogy érdemes az áldozatos kötelességteljesítés és önfeláldozó szeretet Istentől rendelt útján járni. Ez bátorítsa családom fiataljait, hogy ők se adják fel a jóra törekvés szándékát, bármilyen nehézségekkel kell is megküzdeniük, miközben úgy tűnik, hogy azoknak kedvez a szerencse, akiknek nincsenek erkölcsi gátlásaik.
Urunk, Istenünk, én nem a szerencsére, hanem a te gondviselő szeretetedre bízom a magam és szeretteim életét. Amen.


ÉDESANYÁÉRT
Csukás István: Istenke, vedd térdedre édesanyámat
Istenke, vedd térdedre édesanyámat,
ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt,
ki adtál életet, adj neki most álmot,
és mivel ígértél, szavadat kell állnod,
mert ő mindig hitt és sose kételkedett,
szájára suttogva vette a nevedet.
Én nem tudom felfogni, hogy többé nincsen,
s szemem gyöngye hogy a semmibe tekintsen,
hová a fény is csak úgy jár, hogy megtörve:
helyettem nézzél be a mély sírgödörbe,
próbálkozz, lehelj oxigént, tüdőd a lomb!
Nem is válaszolsz, kukac-szikével boncolod,
amit összeraktál egyszer végtelen türelemmel,
csak csont, csak por, ami volt valamikor ember,
mivel nem csak Minden vagy: vagy a Hiány,
magadat operálod e föld alatti ambulancián.
Mi mit nyel el a végén, fásultan szitálod
a semmiből a semmibe a létező világot,
anyát és gyereket, az élőt a holtat,
s mert Te teremtetted, nem is káromolhat,
csak sírhat vagy könyöröghet, hogy adj neki békét,
nem tudjuk, hogyan kezdődött, de tudjuk a végét;
én sem káromollak, hallgasd meg imámat:
Istenke, vedd térdedre édesanyámat.


SZENT EZSÉBET-NAPI IMÁK
Köszönjük meg mennyei Atyánknak, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet személyében olyan rózsát adott a magyar földnek, amelynek illata betölti az egész Egyházat, és szebb tőle a világ. Ezért esedezve kérjük: Szenteket termő kert legyen a hazánk!

1. Amint a liliom a szenny borította talajon is tud szűzi tisztán illatozni, úgy Erzsébet élete – szülei minden gyarlósága ellenére is – jó illatú áldozat volt előtted, — engedd, hogy anyagias és hatalomvágyó korunkban példája erőt adjon az életszentségre való törekvésben!
2. Te megadtad a kegyelmet, hogy Erzsébet és jegyese boldogan és egymástól elbűvölve, de tartózkodó komolysággal készülhetett a házasságra, — példájukkal segítsd a házasságra készülő fiatalokat, hogy testben-lélekben tisztán, szeretetben és hűségben vállalják egymást egy egész életre!
3. A te ajándékod volt, hogy Erzsébet és férje csodálatos szeretettel szerette és buzdította egymást Isten dicsőítésére és szolgálatára, — add a házastársaknak, hogy házasságuk ne csak testi, hanem lelki kötelék is legyen, és az Isten iránti és házastársi szeretetüket összhangba hozva együtt menjenek feléd!
4. Erzsébet jó feleség, gondos édesanya, szegényeket segítő és betegeket ápoló keresztény volt, — közbenjárására add, hogy állapotbeli kötelességeinket lelki derűvel, az igénytelenség szeretetével és másokat segítő szívvel valósítsuk meg!
5. Erzsébet nagy fájdalmában sírva borult férje koporsójára, majd a császár házassági ajánlatát is visszautasítva inkább a szegények és betegek szolgálatára szentelte életét, — segítsd az özvegyeket, hogy benned és embertársaik szolgálatában vigasztalást és erőt nyerjenek!
---
Krisztus, értünk szegénnyé lett, hogy minket gazdaggá tegyen, és azokat választotta ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek; kérjük ezért bizakodó lélekkel: Te légy a mi gazdagságunk!
1. Te Atyád jutalmát ígérted azoknak, akik tápláltak, amikor éhes voltál, inni adtak, amikor szomjas voltál, meglátogattak, amikor beteg voltál, — add, hogy az ítélet napján mi is az áldottak között legyünk, akik szívesen gyakorolták az irgalmasságot embertársaikkal!
2. Te megtanítottál minket arra, hogy szegények mindig lesznek közöttünk, — segíts, hogy észrevegyük ránk szoruló embertársunkat, és azt keressük, ami mások javára szolgál!
3. Amikor Szent Erzsébet a szegénységet választotta, másokat akart segíteni, — engedd, hogy az evangélium szellemében mi is keressük az egyszerűséget és igénytelenséget, és segítségére siethessünk a szükséget szenvedőknek!
4. Irántad való szeretetből Erzsébet lemondott a föld minden pompájáról, és mentes akart maradni az anyagiak vonzásától, —add meg nekünk is azt a boldogságot, amelyet a lélekben szegényeknek ígértél!
5. Te megengedted, hogy Erzsébet megélhesse azt a betlehemi éjszakát, amelyen nem fogadták be a Szűzanyát és Szent Józsefet a szállásra, — segíts, hogy minden megpróbáltatás, szükség, mellőzés és betegség mélyén élő hittel meglássuk atyai jóságodat, és örvendező lélekkel dicsérjünk téged!

KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
--------------
24. Szent Mihály arkangyal
védelmezz minket küzdelmünkben
a sátán gonoszsága ellen légy oltalmunk.
Parancsoljon neki Isten, esedezve kérjük,
te pedig, mennyei seregek vezére
a sátánt és a többi gonosz szellemet
kik a lelkek vesztére körüljárnak a világon,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.

(XIII.Leó pápa 1884.október 13.-án a Vatikán egyik kápolnájában misézve írta le ezt a
rendkívül hatékony imát, a sátán ellen, nagyon sokan világszerte imádkozzuk 1970 óta.)

-------------

25. IMÁDSÁG VIZSGA ELŐTT
"Uram, kérlek csendesítsd el félelmeimet a vizsgák idején!
Engedd, hogy az elvégzett munka ne legyen hiábavaló azon a napon!
Segítsd, hogy tudásom legjavát tudjam adni!
Ne engedd, hogy az elmaradt dolgok szárnyaszegetté tegyenek!
Istenem, Te egy szeretettel teli tervet szőttél az életemről, És bármi is lesz a vizsgák eredménye, Te ezeket is fel tudod használni tervedben.
Segíts, hogy tágabb összefüggésben lássam ezt az időszakot, És adj majd olyan pihenést, ami igazi felfrissülést hoz."

-------------

26. Szentségimádás 2013. aug. 2.
Jézusunk, köszönjük, hogy ma is körülvehetünk Téged, letérdelhetünk előtted. Köszönjük, hogy a tanítványaid lehetünk! Erősítsd hitünket, hogy a hétköznapok megpróbáltatásai közepette se veszítsük el a lelkesedésünket, reményünket, Benned való bizalmunkat!
Köszönjük plébániai közösségünket, melyben együtt próbáljuk megérteni és életre váltani rólunk alkotott terveidet. Hisszük, hogy az egymás iránti kölcsönös szeretetünket jelenléteddel megszenteled. Néha azonban nagyon nehéz szeretni egymást, mert nagyon különbözőek vagyunk, mindannyian mást akarunk. Fogadd el Jézusunk tökéletlen közösségünket, melyben újra és újra megpróbálunk elindulni Feléd. Add kegyelmedet, hogy egymást ne tehernek vagy akadálynak tekintsük, hanem társnak, akik segítik egymást az úton, hogy mindannyian elérhessük a Benned való beteljesedést, Mennyei Országodat. Segíts egymásra úgy tekintenünk, hogy higgyük, mindannyiunkat egyformán és végtelenül szeretsz. Te vagy az, akiben szeretni tudjuk egymást. Segíts bennünket, hogy Veled való kapcsolatunk mind szorosabb és erősebb legyen, töltsd be mind jobban életünket, egyre inkább kiszorítva szívünkből az önzés, a bűn, a szeretetlenség minden formáját.
Add megértenünk és követnünk azt az alázatot, amely Belőled forrásozik. Add, hogy ezzel a szeretetteljes alázattal szeressük és szolgáljuk egymást plébániai közösségünkben, elvetve magunktól mindazt, ami nem Tőled való: a versengést, írigykedést, féltékenykedést, kibeszélést, lenézést, haragot, lustaságot és mindazt, ami elválaszt bennünket tőled és egymástól.
Add, hogy a lelkigyakorlatunkon is ezzel a lelkülettel vehessünk részt, mindig keresve a lehetőséget, hogy egymásban Téged lássunk, szolgáljunk.
Add, hogy a kölcsönös szeretet gyakorlása valóban egy családdá formáljon bennünket!
Add, hogy ne csak azokat szeressük, akik minket szeretnek, hanem egyenlőképpen osszuk szeretetünket azoknak is, akik ellenszenvvel, megnemértéssel vannak irántunk. Hisszük, hogy csak így leszünk méltók országodra, csak így találhatjuk meg Benned boldogságunkat. Ámen


27. Bérmálkozás után

Te szállottál szívembe Szentlélek Úristen, a bérmálás szentségében. Fölkentél Krisztus harcosává, Anyaszentegyházadnak tevékeny munkásává, az Isten országának terjesztőjévé; felöveztél engem az erősség, a bölcsesség és a szeretet fegyverével. Lelkembe írtad Krisztus tanítványainak nevét, magadévá tettél engemet egészen, mindenható Isten. Nekem már nem szabad felületesnek lennem gondolataimban, könnyelműnek tetteimben, hanem szent komolysággal és a Te választottaid alázatos önérzetével kell haladnom utánad, isteni vezér. Te nem alkuszol Uram, Te nem engedsz választást; ha Tied akarok lenni, Téged kell követnem minden fenntartás nélkül. Fel kell vennem a harcot minden ellenségeddel, mindennel, ami hitetlenség, ami szeretetlenség, ami lanyhaság, jellemtelenség, hazugság, önzés, gőg, szeszély és idegesség. Mindennel, mindenhol, de legfőképp önmagamban. Én édes Ura, Szentlélek Isten, minő csodálatos, hogy engem gyengét és értelmetlent, kiválasztottál szolgálatodra. Minő megfoghatatlan kegyelem, hogy én, méltatlan és bűnös, a Tied lehetek és a Te harcodat harcolhatom. Valóban Uram, hálát adni mindezért képtelen vagyok. Hálaképpen Uram fogadd egy új kérésemet: Ha Tieddé tettél, ne engedd, hogy elfeledkezzem valaha kötelességemről; ha lovagoddá ütöttél, ne engedd, hogy szegre akasszam valaha a szent fegyvereket, amiket Tőled kaptam. Légy Velem mindig, erősség Lelke, tevékenyek Istene, Szentlélek Úristen, add meg nekem az ébreség, az állhatatosság, az Isten egyházáért való buzgó munkásság kegyelmét. Ámen.

28. A fölséges Isten dicsérete
Szent vagy, egyetlen Úristen,
ki csodákat művelsz.
Erős vagy, nagy vagy, fölséges vagy,
te vagy a mindenható király,
Szentséges Atya, ég és föld királya.
Hármas és egy Úr vagy, istenek Istene,
te vagy a jó, minden jó, a legfőbb jó,
az Úr, az élő és igaz Isten.
Te vagy a szerelem, a szeretet;
te vagy a bölcsesség,
te vagy az alázat,
te vagy a türelem.
te vagy a szépség,
te vagy a kedvesség,
te vagy a biztonság,
te vagy a megnyugvás,
te vagy az öröm,
te vagy reményünk és vígasságunk,
te vagy az igazságosság,
te vagy a mértékletesség,
te vagy a minket egészen betöltő gazdagság.
Te vagy a szépség,
te vagy a kedvesség,
te vagy védelmezőnk,
őrállónk és oltalmazónk;
te vagy az erősség, te vagy az enyhülés.
Te vagy a reményünk,
te vagy a hitünk,
te vagy a szeretetünk,
te vagy minden édességünk,
te vagy a mi örök életünk:
Nagy és csodálatos Úr,
mindenható Isten, irgalmas Üdvözítő.

29. Hálaadás – Év végére
Az év utolsó estéjén oly sok mindenért szeretnék Uram neked hálát adni, ami kaptam tőled az egész év folyamán. Köszönöm, hogy nem engedted el kezem, mindig a jó úton vezettél. Köszönöm neked az egész teremtett világot, melyet mindannyiunk javára alkottál. Hálát adok, hogy a világ ezernyi jelében felismerlek téged.
Hála neked Uram az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért, és azokért is, aki nem tudják, hogy őket is szeretem, és talán nem is sejtik, hogy most ő értük is imádkozom.
Hála neked Uram, mindenkiért! Hála egyszülött Fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta, és a szívünkbe írta az örömöt, és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal boldogságunkat, a szeretet közösségében.
Hála neked Uram magyar hazánkért, és hála Anyaszentegyházunkért, melynek tagja lehetek! Segítsd meg hívő magyar népedet!
Köszönök Istenem mindent, amit Tőled kaptam, hiszem, hogy ez a teljesség minden: az irgalom, a szeretete, és az élet.
Köszönöm a bánatot és a gyötrődést is, mert ez még jobban hozzád kapcsol.
Uram, köszönöm ünnepeimet, örömeimet. Köszönöm, hogy ma este is örülhetünk, énekelhetünk és táncolhatunk a te dicsőségedre.
Uram köszönöm az egyszerű hétköznapokat. a szokásos jeleket, hangokat, melyek irányítják hétköznapjaimat, de amelyek végül is a te hangod, és hozzád vezetnek.
Köszönöm Uram, hogy mindig válaszolsz és megvigasztalsz. Szeretnék hálát adni egész évi munkámért és küldetésemért, rám fordított figyelmedért és végtelen nagy türelmedért, azért, hogy vársz rám, és örökké szeretsz.
Kérlek Uram, légy velem az újesztendő során is, fogd a kezem, vezess a jó úton, adj bátorságot az élet terheihez, adj vidám és nyílt szívet. Ámen.

30. II. János Pál pápa imája
Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. 
Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemre.
Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: több okom van a hálára, mint a panaszra. 
Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. 
Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó érzésétől.
Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását. 
Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát. 
Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. 
Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat és adj alázatot, hogy belássam, hogy egyre inkább másokra szorulok. 
Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez. 
Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. 
Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét.
Uram, maradj az, aki mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám. 
Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. 
Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönet-mondáshoz. 
Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a dicséretedet. 
Tartsd meg és növeld a hitemet.
Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!

31. XXIII. János pápa imája

„Bárcsak mindenki elmondhatná rólam, hogy nem szítottam egyenetlenséget és nem keltettem bizalmatlanságot és hogy nem bántottam meg a halhatatlan lelketeket azzal, hogy gyanúsítgatásokat terjesztettem és félelmet keltettem;  hogy őszinte, egyenes, becsületes és jóhiszemű vagyok; hogy testvéri rokonszenvvel nézek a szemébe mindenkinek, még azoknak is, akik nincsenek velem egy véleményen s mindezt azért teszem, hogy semmi se akadályozza meg annak a krisztusi parancsnak beteljesülését,  hogy »mindnyájan egyek legyenek!«”
* * * 
„Az Úrral folytatott éjszakai beszélgetéseim során mindig a Megfeszített képe jelenik meg előttem, amint mindenki felé kitárja karját, hiszen a római katolikus egyház küldetése az, hogy megvasósítsa az Isteni Mester főpapi imájának azt a kérését, hogy »mindnyájan egyek legyenek«.”
„Mindig mindenkivel szemben jó akarok lenni.”
„Ó, mennyire utánoznunk kell az Urat az emberek iránti türelemben!”
„Azokból az apró tövisekből, amelyeket Jézus iránti szeretetből viselünk el, rózsák fakadnak.”
„Mindent meghallgatni, sokat felejteni és egy keveset javítani!”
„A nehézségekkel való nyugodt szembenézés az én legnagyobb erőforrásom.”
Püspöki jelmondatáról – „Engedelmesség és béke!” – szokta mondani: „Ez az én sikereimnek titka!”

32. IMÁDSÁG A SZENT CSALÁDHOZ A SZINÓDUSÉRT
Jézus, Mária és József,
bennetek szemléljük
az igaz szeretet csillogását,
hozzátok fordulunk bizalommal.
Názáreti Szent Család, 
tedd a mi családjainkat is
a megélt közösség és az imádság helyévé,
az Evangélium hiteles iskolájává,
kicsiny család-egyházzá.
Názáreti Szent Család,
add, hogy a családoknak ne kelljen többé megtapasztalniuk
az erőszakot, a bezártságot, a megosztottságot;
és akiket megbántottak vagy megbotránkoztattak
hamarosan megvigasztalódhassanak és meggyógyuljanak.
Názáreti Szent Család,
add, hogy a következő Püspöki Szinódus
mindenkiben újraélessze annak tudatát,
hogy a család szent és sérthetetlen,
Isten tervének ékköve.
Jézus, Mária és József, 
halljátok meg és hallgassátok meg könyörgésünket.

33. SZENT GELLÉRT

Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
1. Te Szent Gellértet kiválasztottad, hogy szerzetesként Isten embere legyen, add, hogy minél többen meghallják hívó szavadat, és egészen neked szenteljék életüket!
2. Te Szent Gellértet kiválasztottad, hogy apostolként az evangélium üdvözítő örömhírét hirdesse, küldj ma is apostolokat, akik kereszténységre vezetik a nem hívőket, és életszentségre nevelik a keresztényeket!
3. Te Szent Gellértet alkalmassá tetted, hogy István király tanácsadója és Imre herceg nevelője legyen, áldd meg mindazokat, akik a nép sorsával, főként az ifjúság nevelésével törődnek, és nagylelkűen a közösség szolgálatára szentelik magukat!
4. Te Szent Gellértet a bakonybéli remeteségbe hívtad, hogy ott munkáját az imádság szelleme hassa át, munkás életét pedig imádságában szüntelenül neked ajánlja fel, add, hogy az imádság és a munka összhangját megtaláljuk és megvalósítsuk mindennapi életünkben!
5. Te Szent Gellértet úgy irányítottad, hogy önmagáról egyre jobban megfeledkezve, másokért élő püspök legyen, taníts meg minket is úgy imádkozni, hogy megértsük szent akaratodat, és az imádságból erőt is kapjunk annak megvalósítására!
--------------
Krisztus életét adta övéiért, hogy életünk legyen, és minél bővebben legyen. Mondjuk ezért hálatelt szívvel:
Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról!
6. Te Szent Gellértnek erőt adtál, hogy bakonybéli magányát feláldozva vállalja a missziós munkát, adj nekünk is áldozatkészséget és felelősségérzetet testvéreink szolgálatára!
7. Szent Gellért szerzetestársaival együtt megszervezte a helyi egyházi közösséget, és annak gyökereit beleillesztette Krisztus egyházának egyetemes közösségébe, add, hogy veled és testvéreinkkel megélt közösségünk mindenki előtt tanúbizonyság legyen üdvözítő szeretetedről!
8. Szent Gellért püspöki szolgálatában is engedmények és megalkuvások nélkül követte és hirdette tanításodat, add, hogy ne a magunk akaratát tegyük, hanem parancsaidat maradéktalanul vállalva téged mindennél fontosabbnak tartsunk!
9. Szent Gellérttől tanultuk édesanyádnak, a napba öltözött Asszonynak tiszteletét, add, hogy a Nagyboldogasszonyt őseink buzgóságával szeressük!
10. Te Szent Gellértet a vértanúságra hívtad, hogy szeretetének végső tanúbizonyságaként önmagát, imádságos életét és apostoli munkáját mindenestől neked adja, segíts, hogy tehetségünk, erőink, elkötelezettségünk áldozatra kész odaadásával bizonyítsuk annak igazát, amit hiszünk és megvallunk!

34. Hálaadó ima templomunk 99. születésnapján
- Hálát adunk Istenünk templomunkért, és legelőször is azokért, akik szívében megfogant és akik véghezvitték e templom megépítésének gondolatát.
- Hálát adunk mindazokért a kegyelmekért, amelyekkel az elmúlt 99 évben elárasztottad itt hozzád forduló híveidet. Kérjük meg nem szűnő irgalmadat és fogyhatatlan kegyelmeidet a templomunkban imádkozók számára.
- Hálát adunk az itt megkeresztelt, az itt először áldozó és az itt bérmált testvéreinkért, akik közül oly sokan lelkesen és hősiesen építették országodat, hirdették evangéliumodat. Add, hogy mindannyian, akik lelkileg e templomhoz tartozunk, hitünkben mindig megújulhassunk, és vihessük az evangélium örömhírét embertársainknak.
- Hálát adunk az itt kötött házasságokért, melyekhez hisszük, hogy  Szűzanyánk, Rózsafüzér Királynéja különleges anyai közbenjárását is megkapták a házaspárok. Segítsd a házastársakat, hogy esküjük örök életre szóló pecsétje legyen itt megkötött szeretet-szövetségüknek.
- Köszönjük a megszámlálhatatlan számú szentgyónást, melyekben újra és újra helyreállítottad a bűneink miatt elszakított szeretet-kötelékeket veled. Add, hogy mind többen ébredjenek rá, hogy a bűnbocsánat szentségének rendszeres vétele nélkül nem élhetnek hiteles keresztény életet. Segíts bennünket bűneink felismerésében, megbánásában és őszinte megvallásában.
- Köszönjük a papi és szerzetesi hivatásokat, melyeket e falak között ébresztettél a szívekben. Mennyei Édesanyánk közbenjárására erősítsd meg felszentelt szolgálóid szívében a neked kimondott örök igent.
- Hálát adunk Jézusunk, hogy az Oltáriszentségben állandóan jelen vagy templomunkban. Köszönjük, hogy minden nap táplálkozhatunk veled és imádhatunk téged. Köszönjük a sok-sok ezer szentmisét, melyekben oltárunkon vált jelenvalóvá keresztáldozatod, amelyhez kapcsolódva életüket oly sokan benned megújíthatták.
- Köszönjük Jézusunk a templomunkban elmondott rózsafüzér imákat, melyek által Boldogságos Szűzanyánk segítségével egyre inkább elmélyülhettek a rózsafüzért imádkozók megváltó műved megértésében. Áldásodat kérjük mindazokra, akik templomunkban őszinte szívvel imádkozzák a rózsafüzért.
Add, hogy kegyelmedből a rózsafüzér imádkozása minél több emberhez közelebb kerüljön, mint a Szűzanyánk által javasolt Hozzád emelő, a szívekben a te békédet megteremtő imamód.
- Hálát adunk a templomunkba járókért, plébániánk népéért, plébániai közösségünkért. Add, hogy egymás között valóra válthassuk tanításodat, a kölcsönös szeretet parancsát, hogy a köztünk megvalósuló szeretetről, irgalomról, megbocsátásról, békességről felismerjenek Téged köztünk a templomunkba, plébániára érkezők, a Téged keresők. Ámen.

35. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE – TERMÉNYBETAKARÍTÁSI ÜNNEPSÉGRE 
1. Kérünk, Urunk, add Ferenc pápánknak Szentlelked erejét, hogy védőszentjének nyomdokain Egyházadat a világ és benne az ember egyre igazabb szolgálatára vezethesse, s így teremtő és üdvözítő szereteted hiteles tanújává tehesse!
2. Tedd, Urunk, plébániáinkat igazi közösségekké, és helyi egyházainkat az emberi közösség kovászává, hogy a környezeti, gazdasági és társadalmi válságoktól szorongó embertársainknak igazi reményt közvetíthessünk!
3. Segíts, Urunk, felhagynunk azzal, hogy önzőn csak a magunk szükségleteire, fogyasztási igényeire összpontosítsunk, hanem e helyett odafigyeljünk arra, hogy életmódunk minél kisebb terhet jelentsen az általad teremtett világra és embertestvéreinkre!
4. Taníts meg, Urunk, hogy tudjunk lemondani mások javára! Szentlelked formálja életünket, hogy áldásaidtól meggazdagodva mások szükségleteiről se feledkezzünk meg, hanem osztozó életet éljünk!
5. Engedd, Urunk, hogy felismerjük pénzzel és technikai tudással körülbástyázott, pazarló életmódunk fenntarthatatlanságát, és személyes megtérésünk útján olyanná tegyük környezetünket, amiben majd unokáink is teljes és egészséges életet élhetnek!
6. Irányíts minket, Urunk, hogy jó gazdák és igazi „teremtett társ-teremtőid” lehessünk a világban! Segíts megőriznünk a teremtett világ jó rendjét és békéjét, és gyógyítsd be a most is zajló háborúk okozta sebeket!
7. Láttasd velünk, Urunk, hogy milyen csodálatos világot kaptunk ajándékba! Adj bátorságot a rohanás kultúrájában lassítani, megállni, gyermekként csodálkozni és istengyermekként dicsőíteni Téged, minden szépség és jóság Alkotóját!
8. Alakíts minket, Urunk, Szentlelked munkájával, hogy a másokra mutogatás helyett tevékenyen dolgozzunk a teremtett világot túlterhelő életmódunk megváltoztatásán, és így Általad áldássá lehessünk ott, ahová helyeztél minket!
9. Erősíts minket, Urunk, a szenvedések, krízisek, fájdalmak és a halál tapasztalata közepette, hogy Szent Ferenc lelkületével felismerjük azokban emberi testet öltött Fiad keresztjét, és Őbenne igent mondva rájuk haladjunk a feltámadás bizonyossága, az új ég és új föld felé!
---------
36. II. János Pál pápa időskori imája
Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellet-tem állnak és szeretnek.
Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemre.
Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar.
Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtö-lődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság nyomasz-tó érzésétől.
Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a fele-dékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását.
Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat, és adj alázatot, hogy belássam, hogy egyre in-kább másokra szorulok.
Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét.
Uram, maradj az, aki mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a kö-szönet-mondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a dicséretedet. Tartsd meg és növeld a hitemet.
Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!

37. MAGYAROKÉRT
Irgalmas és könyörülő Isten, minden népek Istene, atyáink Istene!
Tekints le ránk, hozzád kiáltó magyar népedre, és áraszd ki ránk újból Szentlelkedet, hogy a te szent Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak életét élhessük itt a földön, és ezáltal, a hitetleneket a hitre vezessük.
Add nekünk az igaz bűnbánat kegyelmét, hogy egészen hozzád térve, családunkat, közösségünket és az egész magyar nemzetet, határainkon innen és túl, tehozzád vezethessük, és más népek vigasztalására, segítségére és örömére legyünk.
Kicsinyek vagyunk és árvák, a soknemzetiségű Kárpát-medencében.
Isten, te légy oltalmunk.
Mindenható Atya, magasságbeli Fiú, vigasztaló Szentlélek, Szentháromság, egy Isten, aki élsz és uralkodol, 
most és mindörökkön-örökké. Ámen.
Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!
Szent István király és nemzetünk minden szentjei, könyörögjetek érettünk!
(Ezt az imádságot, a római, magyar nővérek imádkozzák minden szentmisén) 

MAGYAR LITÁNIA
Uram, irgalmazz nekünk
Krisztus, kegyelmezz nekünk
Uram, irgalmazz nekünk
Krisztus, hallgass minket
Krisztus, hallgass meg minket
 
Mennyei Atyaisten - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten
Szentlélek Úristen
Szentháromság egy Isten
 
Szentséges Szűz Mária - Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja
Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Sarlós Boldogasszony
Nagyboldogasszony
Magyarok Nagyasszonya
Lourdes-i Szent Szűz
Fatimai Szent Szűz
Czestochowai Szent Szűz
Csíksomlyói Szent Szűz
Mariazelli Szent Szűz
Máriapócsi Könnyező Szűzanya
Győri Könnyező Szűzanya
Úti Boldogasszony
 
Szent Adalbert, vértanú püspök
Szent Gellért, Bőd és Beszteréd, vértanú püspökök – Könyörögjetek érettünk!
Szent Zoerard és Benedek, bencés vértanú remeték
Szent Kőrösi Márk, Szent Grodecz Menyhért, Szent Pongrácz István, kassai vértanúk
Szent Márton püspök
Boldog Apor Vilmos, vértanú püspök
Boldog Romzsa Teodor, munkácsi görög katolikus, vértanú püspök
Nepomuki Szent János, a szentgyónás vértanúja
Kapisztrán Szent János, ferences szerzetes
Boldog XI. Ince pápa
Boldog Avianoi Márk, kapucinus szerzetes
 
Szent István király
Szent Imre herceg
Szent László király
Boldog Mór, bencés apát, püspök
Boldog Özséb, a pálos rend alapítója
Boldog Gizella királyné
Árpád-házi Szent Erzsébet asszony
Árpád-házi Szent Margit, domonkos apáca
Prágai Szent Ágnes, klarissza apáca
Boldog Jolán, lengyel fejedelemasszony
Szent Kinga, lengyel királyné
Szent Hedvig, lengyel királynő
Skóciai Szent Margit királyné
Portugáliai Szent Izabella királyné
Szent Piroska, bizánci császárné
Boldog Batthyány-Strattmann László szemorvos
Boldog IV. Károly, utolsó magyar király
Összes magyar szentek és boldogok
 
Kelemen Didák, minorita szerzetes, Kelet-Magyarország apostolának boldoggá avatásáért  –  Könyörögjünk az Úrhoz!
Prohászka Ottokár, székesfehérvári püspök boldoggá avatásáért
Kaszap István, jezsuita novicius boldoggá avatásáért
Bogner Mária Margit, vizitációs apáca boldoggá avatásáért
Bódi Magda, vértanú munkáslány boldoggá avatásáért
Salkaházi Sára, szociális missziós testvér, vértanú boldoggá avatásáért
Hám János, szatmári püspök boldoggá avatásáért
Mindszenty József, bíboros hercegprímás boldoggá avatásáért
Márton Áron, erdélyi püspök boldoggá avatásáért
Scheffler János, szatmári püspök, vértanú boldoggá avatásáért
Bogdánffy Szilárd, nagyváradi püspök, vértanú boldoggá avatásáért
Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspök, vértanú boldoggá avatásáért
 
Brenner János, vértanú pap boldoggá avatásáért
Marton Marcell, karmelita szerzetes boldoggá avatásáért
 
A magyar Egyház újjáéledéséért
Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért
Papi és szerzetesi hivatásokért
A magyar családokért, gyermekáldásért, a magyar ifjúságért
Az elszakított területeken élő magyar testvéreinkért
A külföldön szétszórtságban élő magyar testvéreinkért
 
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
kegyelmezz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
hallgass meg minket.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk.
 
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te népünket számos szenttel és boldoggal áldottad meg. Kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra áraszd bőven ránk nagy irgalmadat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké. Ámen.
(Magánhasználatra; püspöki jóváhagyással, Toronto, 1999. január 1.  +Miklósházy Attila, SJ.)
Az azóta megtörtént boldoggá avatások szerint javította:  Szerencsés Zsolt pléb.
----------
38. Árpádházi Szent Margit
Forduljunk Istenhez, aki mindnyájunkat meghív az életszentségre, és mondjuk:
Szent Margit közbenjárására könyörülj rajtunk!
1. Urunk, te Árpád-házi Szent Margitnak jó szülőket adtál, akik hittek az engesztelő áldozat erejében,
add, hogy a mai szülők is isten- és hazaszeretetre neveljék gyermekeiket!
2. Szent Margitot megtanítottad, hogy teljesen és önként átadja magát Isten és az embertárs szeretetére,
növeld bennünk is a készséget a szeretet parancsának mind tökéletesebb megvalósítására!
3. Kegyelmedből Margit szívesen vállalkozott arra, hogy testében kiegészítse mindazt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből,
engedd, hogy mi is Krisztus munkatársai lehessünk a megváltás művében!
4. Mérhetetlen szereteted meghódította Margit szívét, hogy önmagát nem kímélve közbenjárjon értünk,
add, hogy szeretetedért mi is boldog önfeledtséggel vállaljuk magunk és mások bűneinek engesztelését!
5. Önként vállalt szenvedésekkel teli élete és halála drágagyöngyként tündökölt előtted,
segíts életünk nehézségeit és szenvedéseit úgy viselnünk, hogy halálunk után mi is a szent magyarok között lehessünk!
6. Szüzessége segítsen mindnyájunkat a tisztaság erényének gyakorlásában: a házasságig megőrzött szüzességben és a házasságban megélt tisztaságban!
Istenünk,  szüzesség kedvelője és védelmezője! Árpád-házi Szent Margit a te kegyelmedből fonta egybe a szűzi élet szépségét a jó cselekedetek érdemével. Engedd, kérünk, hogy az üdvösséges bűnbánattal visszaszerezzük lelkünk tisztaságát. A mi Urunk,  Jézus Krisztus, a te Fiad által,  aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,  Isten mindörökkön-örökké.
------------
39. Szent Brigitta
(A Szent Brigittának tulajdonított imádságokból) - Az üdvözítő Krisztushoz felemelkedett lélek imája
Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki előre megjövendölted halálodat, és az utolsó vacsorán a földi kenyeret csodálatosan átváltoztattad drága testeddé, szenvedésed emlékéül szeretetből át is adtad apostolaidnak, és lábukat drága szent kezeddel megmosva példaként mutattad meg nekik mélységes alázatodat.
Hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus! Ártatlan tested szenvedés és halálfélelmedben vérrel verítékezett, mégis vállaltad és végrehajtottad megváltásunkat, s így mutattad meg kézzelfoghatóan azt a szeretetet, amellyel szereted az embereket.
Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, akit Kaifás elé hurcoltak, és alázatosan eltűrted, hogy téged, a mindenség bíráját, Pilátus ítéljen el.
Dicsőség neked, Uram, Jézus Krisztus, a kigúnyolásért, amelyet elszenvedtél, amikor ott álltál bíborba öltöztetve, éles tövissel megkoronázva, és mert elviselted végtelen türelemmel, hogy dicsőséges arcodat leköpdössék, hogy szemedet bekössék, és hogy arcodat meg fejedet a gonoszok gyilkos keze súlyos ütésekkel illesse.
Dicséret neked, Uram, Jézus Krisztus, aki végtelen türelemmel megengedted, hogy oszlophoz kötözzenek, kegyetlenül megostorozzanak, vérrel borítva Pilátus ítélőszéke elé állítsanak, mint ártatlan Bárányt.
Hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus, mert amikor szent tested már egészen vértől ázott, kereszthalálra ítéltek, s kínok közt hordoztad szent válladon a keresztet, és elviselted, hogy a tömeg őrjöngése közepette vezessenek a szenvedés helyére, és ott ruháidtól megfosztva szegezzenek a keresztfára.
Örök hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus, aki ennyi gyötrelmed között is édesanyádra – aki mindig bűn nélkül volt, és a bűn legkisebb foltja sem ért hozzá – szerető szemeddel gyöngéden rátekintettél, és megvigasztalni akarván, tanítványodra bíztad őt, hogy szeretettel gondoskodjék róla.
Örök hála legyen neked, Uram, Jézus Krisztus, aki haláltusádban minden bűnösnek reményt nyújtottál a bűnbocsánatra, amikor a hozzád forduló gonosztevőnek irgalmasan megígérted a mennyország dicsőségét.
Örök dicséret neked, Uram, Jézus Krisztus, minden egyes óráért, amelyet értünk, bűnösökért oly nagy keserűségben és gyötrelmek között elszenvedtél a kereszten. Hiszen sebeid égő fájdalmai oly kegyetlenül járták át boldog lelkedet, és oly irgalmatlanul hasogatták szentséges szívedet mindaddig, míg csak szíved utolsó dobbanásával ki nem lehelted lelkedet, amikor fejedet lehajtva alázattal ajánlottad magadat Istened és Atyád kezébe, és kihűlt tested ott maradt a kereszten.
Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki drága véreddel és szent haláloddal megváltottad a lelkeket, és számkivetésükből irgalmasan visszavezetted őket az örök életbe.
Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki megengedted, hogy oldaladat és szívedet lándzsával döfjék át üdvösségünkért, és hogy minket megválts, átdöfött oldaladból oly bőségesen ontottad vízzel vegyült drága véredet.
Dicsőség neked, Uram, Jézus Krisztus, mert azt akartad, hogy barátaid vegyék le áldott testedet a keresztről, fájdalmas édesanyád ölébe fektessék, és megengedted, hogy aztán gyolcsba takarva sírboltba temessenek s katonák vegyenek őrizet alá.
Örök hódolat legyen neked, Uram, Jézus Krisztus, aki harmadnapon feltámadtál a halálból, és megjelentél azoknak, akiket erre szeretetből kiválasztottál, majd negyven nap után sokuk szeme láttára az égbe szálltál, és ugyanide vetted magad mellé a dicsőségbe barátaidat is, akiket a holtak országából megszabadítottál.
Ujjongó dicséret legyen neked örökké, Uram, Jézus Krisztus, aki elküldötted a Szentlelket tanítványaid szívébe, és megnövelted lelkükben a mérhetetlen isteni szeretetet.
Áldott légy, mindörökké dicséretes és dicsőséges Uram, Jézus Krisztus, aki mennyei országodban trónodon ülsz istenséged dicsőségében, és ott élsz megdicsőült szent testedben, amelyet a szent Szűztől vettél magadra, így is jössz majd el az ítélet napján, hogy megítéld minden élő és meghalt ember lelkét. Aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben mindörökkön-örökké. Ámen.

40.

Év végére Sík Sándor: Te Deum

Téged Isten dicsérlek 
és hálát adok mindenért.
Hogy megvolt mindig a mindennapim 
és nem gyűjtöttem másnapra valót, 
hála legyen.
Hogy mindig jutott két garasom adni, 
és magamnak nem kellett kéregetnem, 
hála legyen.
Hogy értenem adatott másokat, 
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek, 
hála legyen.
Hogy a sírókkal sírni jól esett, 
és nem nevettem minden nevetővel, 
hála legyen.
Hogy megmutattál mindent, ami szép 
és megmutattál mindent, ami rút, 
hála legyen.
Hogy boldoggá tett minden, ami szép 
és ami rút, nem tett boldogtalanná, 
hála legyen.
Hogy sohasem féltem a szeretettől 
és szerethettem, akik nem szerettek, 
hála legyen.
Hogy akik szerettek, szépen szerettek, 
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem, 
hála legyen.
Hogy amim nem volt, nem kívántam, 
és sohasem volt elég, aki voltam, 
hála legyen.
Hogy ember lehettem akkor is, 
mikor az emberek nem akartak emberek lenni, 
hála legyen.
Hogy megtarthattam a hitet, 
és megfuthattam a kicsik futását, 
és futva futhatok az Érkező elé, 
s tán nem kell a városba mennem 
a lámpásomba olajért, 
hála legyen!
Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen! 
és ma is kiálthatom: úgy legyen! 
és holnap és holnapután és azután is 
akarom énekelni: úgy legyen! – 
hála legyen, Uram! 
hála legyen!
----- 
41. Liseuix-i Szent Teréz imája a papokért
Ó Jézusom, imádkozom a hűséges és buzgó papokért;
a hűtlen és lustálkodó papokért;
a papokért akik itthon, vagy távoli missziós területeken dolgoznak;
a megkísértett papokért;
a magányos és elhagyatott papokért;
a fiatal papokért;
a haldokló papokért;
a tisztítótűzben szenvedő papi lelkekért.
S mindenek felett elődbe hozom a számomra legkedvesebb papokat:
a papot, aki megkeresztelt engem,
a papot, aki feloldozott a bűneimtől,
a papot, akinek a miséin segítettem és aki a Te tested és véred adta nekem a Szentáldozásban,
a papot, aki tanított és vezetett engem,
valamint az összes papot, akiknek valamilyen módon adósa vagyok.
Ó Jézus, tartsd őket közel a szívedhez és áldd meg őket bőségesen most és mindörökké. Ámen.